Část vyhlášky č. 23 platí pro všechny

Vyhláška č. 23/2008 Sb. zlepšuje úroveň ochrany občanů ČR před požáry. Měla by přispět ke snížení vysokého počtu usmrcených a zraněných při požárech v objektech určených pro bydlení. V § 30 stanoví podmínky bezpečného užívání stavby
z hlediska požární ochrany. Tyto podmínky se netýkají jen objektů nově postavených, ale na rozdíl od ostatních částí vyhlášky musejí být do 6 měsíců od nabytí účinnosti dané vyhlášky – tedy k 1. 1. 2009 – splněny i u stávajících staveb.
 
Všechny stavby tak musejí 
od 1. 1. 2009 splňovat tyto zásady: 
V prostoru chráněné únikové cesty nesmí množství hořlavých látek (hořlavých předmětů) překročit přesně stanovený rozsah.
Vyhláška ve své příloze č. 6 podrobně stanovuje požadavky pro zajištění požární bezpečnosti na chráněných únikových cestách.
„V této vyhlášce se vůbec poprvé dovoluje umístění ojedinělých hořlavých předmětů na chráněných únikových cestách, aniž by byla ohrožena bezpečná evakuace lidí při případném požáru a byla zachována ještě přijatelná míra požární bezpečnosti. Dosavadní předpisy totiž zakazovaly umísťovat na chráněné únikové cesty jakékoliv hořlavé látky. V praxi však tato ustanovení byla obtížně realizovatelná, proto se v této vyhlášce přesně specifikuje množství a umístění hořlavých předmětů na chráněných únikových cestách,“ vysvětluje plk. Ing. Rudolf Kaiser, ředitel odboru prevence MV-generálního ředitelství HZS ČR.  
 
Co stanovuje příloha č. 6 vyhlášky:
• Na chráněných únikových cestách nelze umístit např. hořlavé předměty z plastu, množství hořlavého materiálu nesmí překročit stanovenou mez. V prostoru chráněné únikové cesty lze např. umístit jeden malý závěsný automat na nápoje, jiné zboží nebo službu, květinovou výzdobu omezené velikosti nebo sedací nábytek se stanoveným stupněm hořlavosti.
• V prostoru chráněné únikové cesty lze na stěnu o ploše 60 m2 umístit pouze jeden hořlavý předmět. Na podlaží chráněné únikové cesty nesmějí být umístěny více než tři hořlavé předměty. Hořlavý předmět ve tvaru „nástěnky“ musí zabírat plochu maximálně 1,3 m2
a nesmí překročit tloušťku 4 mm.
• Hořlavý předmět nesmí být umístěn na strop nebo podhled nebo do  prostoru pod stropem nebo podhledem v části chráněné únikové cesty, určené pro pohyb osob nebo činnost jednotek požární ochrany.
• Hořlavý předmět musí být připevněn tak, aby nedošlo k jeho uvolnění při úniku osob nebo při činnosti jednotek požární ochrany.

•Předměty umístěné v chráněné únikové cestě nesmějí svým umístěním ovlivňovat pohyb osob v  únikové cestě nebo při vstupu na ni nebo výstupu z ní, zejména při převržení, pádu nebo odvalení, nesmějí ani zasahovat do minimální šíře chráněné únikové cesty, stanovené v projektové nebo obdobné dokumentaci nebo výpočtem podle českých technických norem, nesmějí ani bránit otevírání či zavírání dveří na této komunikaci nebo na vstupu na ni nebo výstupu z ní.
Chráněná úniková cesta je trvale volný komunikační prostor vedoucí k východu na volné prostranství a tvořící samostatný požární úsek. Jeho konstrukční řešení
a technické vybavení a zařízení jsou dány normovými hodnotami.
Chráněná úniková cesta je stavebně oddělena od ostatních částí objektu, při požáru lidem poskytuje bezpečí po dobu
4 až 30 minut a umožňuje jim bezpečnou evakuaci z místa ohrožení a opuštění budovy.
Příloha vyhlášky č. 6 také stanovuje požadavky v oblasti úpravy interiéru a shromažďovacího prostoru a stanovuje rovněž požadavky přístupu k nástěnným hydrantům a hasicím přístrojům. Tato ustanovení se od 1. 1. 2009 týkají všech staveb.

• Vyhláška také přesně stanovuje bezpečné vzdálenosti různých spotřebičů od hořlavých hmot (viz příloha č. 8). Tuto užitečnou pomůcku mohou občané využít tehdy, pokud není bezpečná vzdálenost určena návodem výrobce u stávajících spotřebičů, popř. tento návod není
k dispozici.  
• Vyhláška také nově zakazuje parkování vozidel s pohonem na plynná paliva v hromadných podzemních garážích určených pro veřejné užívání.
• V řadové, hromadné nebo vícepodlažní jednotlivé volně stojící a nebo přistavěné garáži nesmí být podle vyhlášky umístěno motorové vozidlo pro přepravu hořlavých kapalin a hořlavých plynů.
• V ubytovací části stavby zařízení staveniště nesmí být umístěno tepelné zařízení a tepelná soustava se zkapalněnými uhlovodíkovými plyny, včetně zásobních nádob. Ubytovací částí není kuchyňka nebo společenská místnost.
• V garáži nesmějí být ukládány tlakové nádoby s hořlavými a hoření podporujícími plyny.

Podrobné informace k vyhlášce
č. 23/ 2008 Sb. včetně znění zmíněného
§ 30 a souvisejících příloh č. 6 a 8
a odpovědí na dotazy lze nalézt na www.hzscr.cz/vyhlaska
 
Vyhláška č. 23/2008 Sb. nenahrazuje stávající právní předpisy, týkající se požární ochrany staveb. I nadále zůstává
v platnosti zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, stejně jako další předpisy, upravující tuto problematiku.
„Vyhláška určuje pouze povinné minimum, záleží pak na občanech, jak velký bezpečnostní komfort si zajistí. Každý by si měl uvědomit, že investovat do zabezpečení své domácnosti z hlediska požární ochrany se zcela jistě vyplatí. Chráníte si tak nejen svůj život a zdraví, ale i majetek, případný požár totiž dokáže snadno způsobit mnohem větší škody než jsou stokorunové investice do přenosného hasicího přístroje nebo hlásiče požáru. Je skutečně jen málo horších věcí, než když vaše domácnost vyhoří. Nepřijdete totiž jen
o nábytek nebo oblečení, ale kouř a oheň nenávratně zničí také vaše osobní věci nebo doklady“, zdůrazňuje plk. Ing. Rudolf Kaiser.

Zdroj: www.hzscr.cz/vyhlaska
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR