Škola a školka – organizace, jako každá jiná


Nejenom v průmyslu nebo ve stavebnictví se vyskytují pracovní úrazy a musí se proto dodržovat předpisy pro bezpečnost práce. I ve školách a školkách platí předpisy pro BOZP jako všude jinde, jediný rozdíl je, že platí i pro děti a žáky. To znamená větší odpovědnost za zdraví a bezpečnost malých i velkých účastníků při
výukovém procesu.

Při tomto procesu je nutné znát metodický pokyn z 22. 12. 2005, který sice platí jen pro školy zřizované MŠMT, ale v pokynu se říká, že ho mohou využívat i další školy, zapsané ve školském rejstříku. Tento pokyn se zabývá některými problémy a oblastmi, které žádný jiný právní předpis neřeší. Zároveň může sloužit jako metodická pomůcka při vytváření směrnic školy.
V úvodním ustanovení tohoto metodického pokynu se říká:
„Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání dětí, žáků
a studentů ve školách a školských zařízeních má výkon dozoru nad činností dětí, žáků a studentů mimořádný význam. Konkrétní úkoly a podrobnosti v péči o bezpečnost a ochranu zdraví a v jejich rámci i úkoly dohledu nad dětmi, žáky a studenty škol
a školských zařízení stanoví pro jednotlivé typy škol a školských zařízení obecně platné právní předpisy.
Cílem metodického pokynu je zdůraznit klíčová ustanovení těchto předpisů a doporučit způsob postupu při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při výchově a vzdělávání dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních“.

Hlavní odpovědnost za BOZP ve školách mají ředitelé. Ředitelé mohou pověřit specializovanou firmu, aby na základě smlouvy tuto oblast pro ně zabezpečovala. Pro případ, že by tato firma řádně svou povinnost neplnila, může smlouva obsahovat i různé sankce.
Školy a zařízení, která zajišťují výchovu a vzdělávání žáků a studentů, mají v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví řadu závažných povinností a úkolů, které vyplývají především
z pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických a v neposlední řadě
i speciálních školských předpisů.
Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví plní vlastně školy dvojí úlohu.
Ředitel školy – jak vyplývá ze zákona č. 561/2004Sb. musí:
• plnit povinnosti vedoucího organizace, resp. zaměstnavatele a
• zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví nejen ve vztahu k žákům
a studentům, ale i k zaměstnancům školy.

Zároveň musí zajistit:
a. Revizi všech zařízení. Z revizních zpráv o stavu, kontrolách, o nutných opravách nebo výměnách všech zařízení ve škole zjistí, zda nejsou prošlé některé termíny kontrol. Jde např. o kontrolu elektroinstalace, plynu, kotelny, hromosvodů, tlakových nádob, hasicích přístrojů, hydrantů, výtahů, tělocvičného nářadí, přenosných elektrických přístrojů apod.
b. Systém školení. Všichni zaměstnanci musejí být řádně proškoleni
a poučeni v oblasti BOZP. V praxi se osvědčilo provádět toto školení nejméně jednou do roka. Záznam
o školení musí obsahovat datum, osnovu, podpis zaměstnance, ověření znalostí – test písemnou nebo ústní formou. U písemného testu není nikde stanoveno kolik má být otázek, co má být jejich obsahem ani kolik správných odpovědí musí být pro úspěšné proškolení. To si stanovuje ředitel sám. Žáci jsou rovněž povinni se pravidelně zúčastňovat poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví. Na začátku školního roku je provádí třídní učitel. Děti je též nutné proškolit v odborných předmětech - při první hodině tělesné výchovy, dílen, fyziky, chemie, pozemků apod., před výletem, lyžařským kurzem, školou v přírodě, plaveckým kurzem apod. a před každými prázdninami.
c. Kategorizace prací. Ředitel školy musí mít všechny své pracovníky zařazeny do náležité kategorie z hlediska BOZP podle vyhlášky MZdr 432/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Toto zařazení musí škola oznámit orgánu hygieny a podle nich vyplývají povinnosti.
d. Hodnocení a identifikaci rizik. Ředitel musí projít školu a stanovit bezpečností rizika pro zaměstnance i žáky. Jde o rizika pádu, uklouznutí, sníženého podhledu apod. A tato rizika pak musí vyřešit:
1. riziková místa nechá odstranit (například protiskluzovou úpravou podlahy)
2. nelze-li riziko zcela odstranit, bude zaměstnancům vydávat ochranné pracovní prostředky – to znamená vypracovat seznam osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) a systém jejich používání. Musí zde být jednoznačně určeno, kteří zaměstnanci a na kterou práci je musejí používat
3. rizika snížit bezpečnostními značkami a signály – např. pokud snížený podhled ve sklepě nelze napravit stavební úpravou, musí být hrana stropu označena, a to podle nařízení vlády č. 11/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
e. Evidenci pracovních a školních úrazů.
f. Závodní preventivní péči.
g. Roční prověrky BOZP. V komisi, kterou písemně zřizuje ředitel školy, by měl být zastoupen i zástupce zřizovatele školy.
Tato úloha škol je velmi zásadní,
a tak jsme se rozhodli ukázat vám, jaké problémy se v praxi mohou vyskytovat. Rozhlédněte se kolem sebe, zda podobné chyby nejsou i na vaší škole a jak by se jim mělo předcházet.

Tak se všichni rozhlédněme, zda stejnou situaci nenajdete i u vás

Komentář

Prověrka bezpečnosti práce podle zákoníku práce § 108
odst. 5
Zaměstnavatel je povinen ve spolupráci s odborovou organizací, či radou zaměstnanců provést prověrku bezpečnosti práce. Naše společnost jí provádí jedenkrát ročně ve všech našich smluvních školách a mateřských školách, i když tam nepůsobí odborová organizace. Snažíme se provést kontrolu celé budovy z hlediska bezpečnosti práce, bezpečnosti dětí, žáků a studentů a také z hlediska požární ochrany. Náš pohled na problémy je nezávislý, neznáme podrobně všechny prostory, skládky a koutky či všechny další utajené i neutajené prostory. Naše oči nejsou zaslepené provozem, každodenním používáním zařízení a přesvědčením, že vše je pod kontrolou. O tom jsou však často přesvědčeni ředitelé a ředitelky případně školníci nebo školnice….
Prohlédneme nejen prostory školy nebo školky, projdeme dokumentaci požární ochrany a bezpečnosti práce, případně ji zaktualizujeme a opravíme. Také je nutné zkontrolovat všechny revize a kontroly zařízení, které dělají odborné firmy smluvně.
Naší snahou je, abychom našli závady, které mohou mít vliv na bezpečnost jak zaměstnanců, tak dětí nebo žáků. Snažíme se předstihnout kontrolní orgány státní správy – inspektory bezpečnosti práce, inspektory požární prevence i odborové inspektory, kteří provádějí kontroly ve školských zařízeních z pověření ministerstva školství mládeže a tělovýchovy
a českou školní inspekci a tím ochránit vedení školy nebo školky před případnými pokutami nebo jinými sankcemi. Také zřizovatel má právo provést kontroly ve svých zařízeních.
Nejčastější jsou závady při kontrole revizních zpráv, kde revizní technici předají zprávu, nechají si zaplatit fakturu, ale většinou již nepoukážou, že našli drobné závady např. na elektrickém zařízení, které je potřeba odstranit a připojit záznam o odstranění závad. Pak je teprve revizní zpráva
v pořádku a provozované zařízení je bezpečné. Revize bez odstraněných závad si leží 3 roky v šanonu než se něco stane…..
Bohužel i ředitelé někdy nechtějí vidět závady a chtějí, aby v zápisu bylo vše v pořádku, místo toho, aby využili možnosti nápravy a požádali
o finanční zajištění u zřizovatele. Nejraději by záznam měli bez závad a přitom by stačilo, v případě odstranění závady, pouze napsat datum, kdy byla závada odstraněna.
Rada ředitelům a dalším vedoucím pracovníkům škol a školek: využijte kontroly, když se jí říká prověrka bezpečnosti práce, jako auditu o bezpečnosti a požární ochraně. Najděte co nejvíce závad, které už ani nevidíte, které se dají napravit dřív než dojde
k nepříjemné situaci. Využijte odbornosti osoby odborně způsobilé v prevenci rizik i požární ochrany pro odbornou komunikaci mezi školou
a zřizovatelem. I oni budou odpovědni za případnou mimořádnou událost, či zranění zaměstnance i žáků. Nenechávejte na sobě veškerou zodpovědnost za bezpečnost, kterou mnohdy ani nemůžete odstranit vlastními prostředky a silami. Spolupracujte se zřizovatelem!
Lenka Charvátová