Azbest ve stavebnictví

 

  Základní informace o některých příkladech správné praxe

Všichni pracovníci zabývající se stavebními pracemi, údržbou a čištěním jsou potenciálně ohroženi expozicí azbestu.

V případech, kdy máte podezření na expozici azbestu, kontaktujte příslušný kompetentní úřad nebo orgán.

 

Azbest je souhrnné označení skupiny látek minerálního původu. Azbestová vlákna jsou mimořádně odolná proti působení účinků tepla, jsou velmi pevná a byla mnoho let používána jako:

• materiály pro tepelnou izolaci například ve formě izolačních obalů nebo povrchové ochranné vrstvy,

• ohnivzdorné textilie, papír a desky,

• spojkové a brzdové obložení,

• azbestocementové výrobky,

• materiály pro elektrickou izolaci,

• osobní ochranné prostředky.

 

Používání azbestu je nyní v Evropské unii prakticky zakázáno. Mnoho azbestu však stále zůstává v prostředí, a to znamená, že k expozici azbestu může docházet i nyní.

 

Zdravotní důsledky expozice azbestu

Azbestová vlákna mohou mít po vdechnutí závažný dopad na zdravotní stav. Může se vyvinout azbestóza, rakovina plic nebo mezoteliom. Bezpečná úroveň expozice azbestu není známa.

Čím je expozice vyšší, tím je vyšší riziko propuknutí a další rozvoj chorob s azbestem souvisejících. Doba mezi expozicí azbestu a prvními příznaky choroby může být velmi dlouhá, až 30 let. Účinky dřívější expozice se tak projevují až nyní.

Ve Velké Británii umírá ročně okolo 3000 osob na choroby vyvolané expozicí azbestu v minulosti. Do roku 2010 se očekává, že toto číslo vzroste téměř na 10 000. Z tohoto počtu 3000 osob připadá 25 % na bývalé pracovníky ve stavebnictví nebo údržbě.

Ve Švédsku je zaznamenáno více úmrtí v důsledku pozdních účinků expozice azbestu (pleurální mezoteliom), než činí celkový počet případů smrtelných pracovních úrazů. Je dobře známo, že kouření cigaret může vést k rakovině plic. Je-li však kuřák zároveň vystaven účinkům azbestu, riziko propuknutí plicní rakoviny se zvyšuje na několikanásobek. Vznik rakoviny plic u kuřáka, který vdechuje azbest, je 50x vyšší, než u nekuřáka, u něhož k expozici azbestu nedošlo.

Riziko expozice azbestu existuje pro pracovníky ve stavebnictví, údržbě nebo při čisticích pracích. K typickým místům, kde se může vyskytovat azbest, patří:

• zdi (ve formě izolačních desek v příčkách),

• nátěry a ochranné vrstvy s tvarovaným povrchem,

• dlaždice,

• podlahy kryté linoleem,

• tepelná izolace kotlů,

• izolace ocelových konstrukcí staveb,

• ventilační roury,

• stropy (v požárních uzávěrech ve stropních dutinách),

• stropní obkládačky,

• dveře,

• elektrická instalace,

• vytápěcí systémy (v tepelné izolaci potrubí, topných těles a kotlů),

• střechy (zejména v azbestocementových výrobcích),

• střešní krytina,

• fasády včetně okapových žlabů, podhledů a obkladů,

• vodovodní a odpadové trubky,

• ventily, příruby a těsnění, které mohou obsahovat azbestová obložení, nebo v nichž azbest jinak zajišťuje neprodyšnost,

• nádržky k WC, prvky okenních rámů, vložky z azbestového papíru atd.

Před zahájením práce je nutné zjistit, zda-li byla provedena kontrola na přítomnost azbestu. Není-li prokázán opak, musíme předpokládat, že je azbest přítomen. Je-li podezření na přítomnost azbestu, je nutné zastavit práci a vyhledat odbornou pomoc. Azbestové materiály nikdy neodstraňujte, nemáte-li k tomu povolení a pokud jste k tomu nebyli vyškoleni.

 

Ohrožené profese:

• instalatéři,

• technici vytápění,

• elektrikáři,

• truhláři,

• pokladači koberců a jiných podlahových krytin,

• montéři,

• personál, starající se o údržbu včetně externistů zajišťujících správu nemovitostí,

• pokrývači,

• personál, zajišťující čištění a úklid, jiná povolání, která pro svoji práci potřebují přístup do stropních dutin, míst krytých různými výplněmi a dalších prostorů, které nejsou běžně otevřené.

 

Azbestové střechy

Střechy z azbestocementových materiálů jsou často nepochůzné. Je nutné se vždy přesvědčit o tom, že bezpečné je samotné pracoviště i přístup na ně. Některé azbestocementové střechy mají ještě další vrstvu azbestové izolace aplikovanou na svoji spodní stranu (tzv. stříkaná osinková vlákna). Tato vrstva může být uvolněná a může se drolit. Zjistí-li se na stavbě přítomnost takového materiálu, je nutné, aby všichni pracovníci ihned příslušné místo opustili, vyhledali pomoc odborníka a nepokoušeli se sami tento materiál odstraňovat. Není-li jistota o jaký materiál jde, je nutné  předpokládat, že je to opravdu azbest. Je-li přítomnost azbestu v budově potvrzena, musejí být podniknuty určité kroky, aby nedošlo k expozici osob:

• vyhodnotit rizika expozice azbestu,

• naplánovat řešení problémů s materiály obsahujícími azbest, aplikovat tyto plány v praxi a pravidelně kontrolovat výsledky,

• vést aktualizovanou dokumentaci míst, kde se azbest vyskytuje (zaznamenávat typ i lokalizaci),

• poskytnout veškeré relevantní informace dodavatelům stavebních, údržbářských i úklidových prací ještě před tím, než zahájí činnost na místě.

 

Řada evropských právních předpisů o azbestu byla převedena do předpisů národních. Navíc mohou mít členské státy EU svoji vlastní dodatečnou právní úpravu pro tuto oblast. Proto je nutné věc konzultovat s příslušnými kompetentními úřady.

Některé směrnice zabývající se touto oblastí:

– Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci,

– Směrnice Rady 90/394/EHS ze dne 28. června 1990 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům při práci,

– Směrnice Rady 98/24/ES ze dne

7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci,

– Směrnice Rady 83/477/EHS ze dne 19. září 1983 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci, pozměněná směrnicí Rady 91/382/EHS ze dne 25. června 1991 a ve znění směrnice Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/18/ES ze dne 27. března 2003.

 

Máte-li odpovědnost za správu nebo za kontrolu budovy, musíte vědět, jestli se v prostorách budovy vyskytuje azbest. Lze to zjistit:

• nahlédnutím do plánů budovy,

• nahlédnutím do dokumentace dříve prováděných prací (například faktury za stavební činnost),

• samostatně provedenou prohlídkou (je nutné se zdržet odběru vzorků),

• konzultací s jinými osobami, které mohou podat více informací (architekti, stavitelé, referenti pro bezpečnost práce a zaměstnanci),

• najmutím kvalifikované osoby, která provede prohlídku příslušných prostorů; vzorky může odebírat pouze vyškolený personál.

 

information@osha.eu.int