Bezpečná práce s pesticidy

 

  Co jsou pesticidy?

Pesticidy obsahují účinné přísady, které ničí škůdce. Mohou to být výrobky používané doma nebo na zahradě, aniž si to uvědomujete. Jedná se např. o postřiky proti hmyzu nebo plevelům, přípravky proti plís-ním a výrobky na ochranu dřeva před hmyzem nebo napadením houbou.

 

Způsoby regulace pesticidů

Pesticidy jsou určeny k ničení živých organizmů. Jsou-li nesprávně používány, mohou poškodit zdraví člověka a životní prostředí.

Správné používání pesticidů určují právní předpisy. Schválené (registrované) pesticidy jsou podrobeny kontrole a schválení může být kdykoliv odebráno.

 

Bezpečné používání pesticidů

Údaje uvedené na štítku obalu informují o účinném používání pesticidů a poskytují rady o ochraně osob, domácích zvířat a životního prostředí. S těmito informacemi je nutné se podrobně seznámit. Je nutné dodržovat instrukce o bezpečné a účinné aplikaci pesticidů.

Na štítku je uvedeno registrační číslo, kterým jsou označeny pouze pesticidy, schválené podle příslušných předpisů. Pro případ nehody je potřebné znát toto číslo a názvy účinných přísad.

 

Na štítku jsou další informace:

• K jakým účelům je výrobek schválen, např. „pouze pro ochranu dřeva“. Pesticid nesmí být použit k jinému účelu.

• Kdo může pesticid používat, např., zda je schválen pro:

– běžného uživatele, tzn., že je k dispozici široké veřejnosti, např. jako přípravek na ničení plevele;

– profesionálního uživatele – může být tedy aplikován pouze osobami, které musejí používat pesticidy v rámci své činnosti a absolvovali školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

– průmyslového uživatele – může být používán pouze v provozech pro předběžnou úpravu dřeva k ochraně před houbami nebo napadením hmyzem. Může být aplikován pouze osobami oprávněnými pesticidy používat, proškolenými v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

• Zda je nutné při práci s pesticidy používat osobní ochranné pracovní prostředky.

• Jak používat pesticidy, abychom zabránili poškození zdraví lidí nebo domácích zvířat.

• Zda musí být omezen přístup do prostor, kde se pracuje s pesticidy.

• Jak používat pesticidy, abychom zabránili poškození životního prostředí a fauny, např. úhynu ryb a včel.

 

Za předpokladu, že instrukce jsou dodržovány, nemělo by dojít ke zdravotním problémům. Nebudete-li se po používání pesticidu cítit dobře, je nutné vyhledat lékaře. Pro případnou návštěvu lékaře si zaznamenejte název výrobku, registrační číslo a účinnou složku. Je-li to možné, ponechejte si obal. Měli byste nehodu oznámit příslušným orgánům státní správy.

Vždy si přečtěte informace na štítku obalu.

 

Legislativa

Zákon ze dne 22. ledna 2004, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů

Zákon ze dne 18. července 2008, kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb.,

o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

 

Další informace

Další informace o ochraně zdraví a bezpečnosti je možno získat v Centru pracovního lékařství Státního zdravotního ústavu, nebo v Centru hygieny životního prostředí Státního zdravotního ústavu.

Tento materiál obsahuje informace o správné praxi, která není povinná, ale může pomoci při rozhodování, jak používat pesticidy.

 

Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci