Bezpečná práce s rozpouštědly Návod pro bezpečnou práci v praxi


Jste-li vystaveni působení rozpouštědel, mohou ovlivnit vaše zdraví mnoha způsoby v závislosti na okolnostech. V některých případech velmi vážně.
Jak se vyvarovat rizik při práci s rozpouštědly a s výrobky, které je obsahují.
Co je rozpouštědlo?
Celou řadu chemických látek, jsou-li používány k rozpouštění nebo ředění jiných látek a materiálů, nazýváme rozpouštědly. Používaná průmyslová rozpouštědla jsou často směsi několika látek. Mohou mít různé obchodní názvy.

Kde se rozpouštědla používají?
Můžete být vystaveni působení rozpouštědel v různých průmyslových odvětvích, kde se velmi často používají. Například:
• Strojírenství
• Stavebnictví
• Výroba chemických látek
• Tiskárny
• Gumárenství
• Výroba plastů
• Farmaceutický průmysl
• Obuvnictví
• Textilní průmysl
• Potravinářský průmysl
• Dřevařský průmysl
• Čistírny
• Výroba nátěrových hmot
• Výroba tiskařských barev

Také se mohou vyskytovat v mnoha výrobcích, např.:
• Čisticí a odmašťovací prostředky
• Odstraňovače nátěrů
• Nátěrové hmoty, laky a politury
• Lepidla
• Tiskařské barvy a odstraňovače tiskařských barev
• Pesticidy
• Toaletní potřeby

Mohou rozpouštědla
ovlivnit zdraví?
Mohou ovlivnit zdraví, a to různými způsoby. Mohou se vyskytnout krátkodobé účinky jako jsou
• dráždění očí, plic a pokožky,
• bolesti hlavy,
• nevolnost,
• závratě,
• omámení.

Vysoké koncentrace par rozpouštědel mohou způsobit bezvědomí a dokonce smrt.
Při působení rozpouštědel se zvyšuje pravděpodobnost vzniku nehody (pracovního úrazu).
Můžete být také vystaveni dlouhodobým účinkům při opakovaném působení jednotlivých druhů rozpouštědel. Mohou se projevit dermatitidy. Jiné možné účinky na zdraví se mění podle toho, s jakými rozpouštědly pracujete.

Jak se mohou rozpouštědla dostat do organizmu?
• Vdechováním par
• Stykem s pokožkou
• Požitím kapalných rozpouštědel

Co je nutné udělat při
předpokladu poškození zdraví
Myslíte-li si, že vaše zdraví je ovlivňováno prací s rozpouštědly, nebo nejsou přijata adekvátní opatření, pak je prvním krokem porada s osobou pověřenou vyhodnocováním rizik, inspektorem BOZP nebo lékařem.

Jaká bezpečnostní opatření
se musejí používat?
• Čím více budeme mít informací o rozpouštědlech a bezpečnostní opatření budou dostatečná, tím bude práce bezpečnější. Proto je důležité získávat informace a být proškoleni
• Ujistěte se, že zaměstnavatel poskytuje detailní informace o možném nebezpečí používaných rozpouštědel, že zajistí potřebná bezpečnostní opatření a postupy k zamezení vzniku nehody (pracovního úrazu, nemoci z povolání).
• Seznamte se s bezpečnostním listem rozpouštědla, s označením na obalu a dodržujte uvedené pokyny. V případě potřeby požádejte zaměstnavatele o objasnění.
• Dotažte se, zda lze používat přípravky, neobsahující rozpouštědla nebo rozpouštědla s menší mírou nebezpečí.

Jak zabránit působení par
rozpouštědel?
• Používejte ventilační zařízení poskytovaná zaměstnavatelem k odvodu par rozpouštědla z pracovního prostředí.
• Nahlaste zaměstnavateli všechny poruchy ventilačních zařízení nebo ochranných prostředků.
• Používejte dýchací ochranné prostředky poskytnuté zaměstnavatelem. Uchovávejte ochranné prostředky v čistém prostředí. Ubezpečte se, že jsou čisté a v použitelném stavu.
• V maximální míře používejte přirozeného větrání otevřením dveří a oken.
• Zabraňte nežádoucímu vypařování rozpouštědel použitím minimálního množství, uzavíráním nádob víčky a používáním dobře těsnicích nádob pro kontaminované odpady.
• Kontaminované čisticí materiály nenechávejte volně položené.
Styk s pokožkou
• Zabraňte styku rozpouštědel a výrobků obsahujících rozpouštědla s pokožkou použitím vhodných osobních ochranných pracovních prostředků (rukavice, zástěra, ochranné brýle nebo ochranný štít), je-li to nezbytné.
• Nepoužívejte rozpouštědla k odstranění nátěrových hmot, mazadel atd. z pokožky.

Ostatní opatření
• Při práci s rozpouštědly nejezte ani nekuřte.
• Po práci s rozpouštědly se před jídlem nebo kouřením řádně umyjte.
• Nekuřte, nesvařujte, nepoužívejte otevřený plamen v prostředí s výskytem par chlorovaných rozpouštědel, ze kterých se mohou uvolňovat vysoce toxické plyny.

Práce v uzavřených prostorách
Vyhněte se práci v uzavřených prostorách. Je-li práce v uzavřených prostorách nevyhnutelná, musí být dodržen bezpečný systém práce s odpovídajícími protihavarijními opatřeními.
Při práci v uzavřených prostorách jsou nezbytná speciální opatření k zabránění expozice rozpouštědly. Z uzavřených prostor, např. z nádrží, prohlubní, nebo z dopravních prostředků nemohou páry rozpouštědel snadno unikat a mohou vytvářet velmi rychle nebezpečné a dokonce smrtelné koncentrace. Vyvarujte se vzniku par a plynů, které mohou být toxické, výbušné nebo hořlavé.

Obecně platí:
Nepoužívejte přípravky obsahující rozpouštědla, pokud prostředí není adekvátně odvětráváno, a je-li to potřebné, používejte vhodnou ochranu dýchacích cest.
Nevstupujte do uzavřených prostor s výskytem par rozpouštědel, pokud zaměstnavatel nezajistil bezpečnou práci vhodným odvětráváním, stanovením koncentrací v ovzduší nebo speciálními opatřeními.

Odpovědnost
Zaměstnavatel musí:
• zhodnotit rizika poškození zdraví při používání rozpouštědel a nezbytná bezpečnostní opatření;
• zavést preventivní opatření zabraňující expozici rozpouštědel, nebo když to nelze provést, zajistit kontrolu expozice;
• zajistit dodržování opatření, údržbu a kontrolu zařízení a dodržování postupu;
• monitorovat expozice a zajistit provádění předepsaných lékařských preventivních prohlídek;
• informovat zaměstnance o rizicích a opatřeních nezbytných k ochraně zdraví;
• zajistit výcvik používání osobních ochranných pracovních prostředků a dodržování bezpečnostních opatření.

Zaměstnanec musí:
• spolupracovat se zaměstnavatelem;
• dodržovat bezpečnostní opatření, používat poskytnuté osobní ochranné pracovní prostředky a hlásit jakékoliv jejich poškození;
• podrobit se předepsaným lékařským prohlídkám v souvislosti s vykonávanou prací.

Potřebujete-li další rady, kontaktujte Centrum pracovního lékařství Státního zdravotního ústavu, tel.: 267 082 658. Další informace rovněž poskytnou oddělení hygieny práce a oddělení toxikologie krajských hygienických stanic.
V návodu jsou uvedeny informace o správné praxi, která není povinná, ale může pomoci při rozhodování, jak bezpečně pracovat s rozpouštědly.


Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci