Bezpečnost při práci na střechách


Práce na střechách může být nebezpečná. Je nezbytné dodržovat přísné bezpečnostní normy, a to bez ohledu na dobu trvání této práce. Před zahájením prací nebo v případech, kdy je třeba podrobnější poradenství, se doporučuje kontaktovat příslušné kompetentní úřady nebo orgány.


Před zahájením vlastní práce
Ve všech případech práce na střechách je třeba provést hodnocení rizik ještě před zahájením vlastní práce. Je nutné dát k dispozici potřebné vybavení, aplikovat preventivní opatření a odpovídající systém práce. Dělníci musejí být jasně instruováni a vyškoleni. Každá práce na střechách včetně krátkodobé (která se počítá spíše na minuty než na hodiny) musí být pečlivě naplánovaná, aby se minimalizovalo riziko, jemuž jsou dělníci vystaveni.

Prevence pádů
V případech, kdy v průběhu práce na střeše, přístupu na pracoviště a odchodu z něj existuje riziko pádu, je nutné přijmout vhodná preventivní opatření. Kolektivní opatření na ochranu proti riziku pádů je třeba přijmout na základě výsledků hodnocení rizik. Kolektivní opatření mají přednost před osobními ochrannými prostředky. Veškerá zařízení, která mají zamezit pádu (například zábrany na okrajích ploch ve výškách), musí být dostatečně dimenzována, aby se jejich prostřednictvím pádům předešlo, nebo aby byly padající osoby zadrženy. Zároveň je nutné zabránit poranění pracovníků. Opatření k prevenci pádů je nutné aplikovat ještě předtím, než práce ve výšce skutečně začne. Opatření musejí být dodržována až do definitivního ukončení prací. Při práci na střechách je nutné brát v úvahu podmínky počasí. Led, vlhko nebo větrno může významně zvýšit riziko pádu osob i předmětů.

Padající předměty
Padající předměty mohou zabíjet. Ze střechy dolů se nesmí nic shazovat. Je nutné dodržovat zásady:
• používat uzavřené shozy nebo předměty a materiál spouštět, aby nebyly volně shazovány na zem,
• nenechat nahromadit materiál, který by mohl spadnout,
• zabránit přístupu do nebezpečných prostorů pod místem práce na střeše nebo poblíž něj,
• používat sítě zabraňující pádu předmětů, kryté podchody a podobná zařízení pro prevenci zranění způsobených padajícími předměty,
• podle možností zabránit vynášení velkých a těžkých předmětů na střechy,
• zajistit řádné uložení předmětů, zejména ve větrném počasí.

Školení
K tomu, aby práce na střechách probíhala bezpečně, musejí dělníci disponovat odpovídajícími znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi. Dělníci musejí být školeni k tomu, aby byli schopni rozpoznat rizika a pochopit příslušné pracovní postupy. Musí mít schopnosti správně vykonávat zadanou práci a provádět potřebné úkony, k nimž patří například montáž zábran na okrajích vyvýšených míst, provoz mobilních plošin nebo instalace a používání bezpečnostních postrojů.

Typy střech
Ploché střechy
Práce na ploché střeše je spojena s vysokým rizikem. Osoby mohou spadnout nebo propadnout
• z okraje dokončené střechy,
• z okraje střechy, na níž se pracuje, a dále otvory nebo mezerami,
• nepochůznými střešními okny nebo světlíky. Při práci na plochých střechách, kdy existuje nebezpečí pádu, je nutné aplikovat preventivní opatření. Tato opatření se zaměřují na okraje střechy, otvory, přístupová místa a nepochůzné části střechy (okna, světlíky).

Sedlové střechy
Ze sedlové střechy mohou osoby spadnout nebo propadnout
• z okapové hrany,
• po ztrátě rovnováhy na šikmé ploše střechy vedoucí ke sklouznutí přes okapovou hranu,
• skrz samotnou plochu střechy dovnitř,
• ze štítové hrany.
Zábrany na okrajích musejí být dostatečně únosné, aby udržely osobu, která na ně při pádu narazí. Čím je spád střechy delší a prudší, tím pevnější musejí být zábrany na okrajích. Jako alternativu k práci přímo na střeše je nutné vždy zvážit použití mechanicky poháněných přístupových plošin. Tyto plošiny mohou být obzvlášť užitečné pro krátkodobé práce a při demolicích, kdy se ve střechách vytvářejí otvory.
Vždy je třeba zajistit bezpečný přístup, výstup a samotné pracoviště. Střešní krytina z břidlice i z jiných materiálů neposkytuje bezpečný podklad pro chůzi, a proto může být nezbytné použít žebříky nebo podobné zařízení.

Nepochůzné střechy
 Nepochůzným materiálem se rozumí takový, který není schopen bezpečně přenést hmotnost osob a nákladu, které tyto osoby mohou případně přenášet. Mnoho střešních konstrukcí je projektováno jako nepochůzné nebo mohou po určité době schopnost udržet osoby ztratit. Azbest, cement, skelné vlákno a plasty se obvykle stárnutím stávají křehčími. Plechy mohou zrezavět a na špatně opravených střechách mohou být uvolněné.
Nepochůzné části střech (střešní okna nebo světlíky) nemusejí být na první pohled dobře viditelné. Nepochůzná střecha není bezpečným pracovištěm. Na takovouto střechu by neměli pracovníci vstupovat bez odpovídajícího preventivního zabezpečení.

Průmyslová zastřešení
Práce na střechách průmyslových objektů, které mají široký rozpon, přinášejí riziko pádu
• přes okraj střechy,
• do otvorů v jen částečně dokončeném zastřešení,
• propadnutím výplňovými panely,
• z čelní hrany během montáže střechy, kdy se nelze vyhnout nezajištěným otvorům,
• z rámové konstrukce střechy, například při kladení výplňových dílců,
• propadnutím přes nepochůzné nebo jen dočasně zajištěné světlíky nebo kryty.
Dobrým plánováním lze významně snížit rizika, která jsou spojena s prací na průmyslovém zastřešení. Klíčové body pro toto plánování jsou následující:
Omezit nutnost pohybu pracovníků po střeše
• plnohodnotným využíváním nakládacích ramp,
• optimalizací přísunu výplňových dílců tak, aby dílce správné velikosti byly dodávány na správné místo ve správnou dobu,
• zajištěním přístupových míst, která jsou pohodlná z hlediska polohy při práci.
• Minimalizovat riziko pádů zajištěním bezpečnosti na pracovišti, což musí mít přednost před spoléháním se na vybavení prozachycení padajících osob.

Práce na již dokončených střechách
Tento typ práce zahrnuje prohlídky, údržbu a čištění, jakož i renovace, odkrývání a rozebírání střech. Prohlídky a čištění provádějí mnohdy nevyškolené osoby – čističi, domovníci nebo osoby zajišťující správu nemovitostí. Tato práce by neměla být vykonávána bez odpovídajícího hodnocení rizik, řádného plánování, aplikace preventivních opatření a dohledu. Při plánování opravy, renovace nebo rozebrání střechy je nutné vzít v úvahu, jakým způsobem budou materiály ze střechy odebírány a jak budou uskladněny. Během rozebírání střechy je nutné aplikovat preventivní opatření na ochranu dělníků. Při demolicích nebo demontážích střech a střešních materiálů je zcela nevyhnutelné zajistit bezpečný systém práce.

Právní předpisy
K nejdůležitějším směrnicím EU týkajícím se práce na střechách patří:
• Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci,
• Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích,
• Směrnice 2001/45/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. června 2001, kterou se mění směrnice Rady 89/655/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci.
Evropské směrnice stanovují minimální normy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a jsou převáděny do právních předpisů všech členských států EU. Právní předpisy na národní úrovni mohou vyžadovat plnění přísnějších norem, a proto se doporučuje konkrétní případy konzultovat s příslušnými kompetentními úřady.

Plánování práce na starých
střechách
Práce na starých střechách vyžaduje pečlivé plánování. Je nutné provést následující kroky:
• určit nepevné části střechy,
• stanovit preventivní opatření,
• zajistit kontakt s klientem (podle potřeby),
• v některých případech provést prohlídku konstrukce střechy a ve všech případech
• provést hodnocení rizik.

Konzultace
Důležitým požadavkem je zajistit konzultace s pracovníky. S využitím jejich znalostí je možné určit konkrétní nebezpečí a zavést odpovídající řešení. Se zaměstnanci je nutné konzultovat opatření na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále se musí konzultovat zavádění nových technologií a produktů. Konzultace zvyšují motivaci dělníků dodržovat a zlepšovat postupy na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Evropská agentura pro bezpečnost
a ochranu zdraví při práci