Bezpečnost práce ve skladech


Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., stanovuje bezpečnostní požadavky na práci ve skladech. Podrobně se bezpečností práce ve skladech a při manipulaci s materiálem zabývá ČSN 26 9030 – Manipulační jednotky – Zásady pro
tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování. Ve skladech a jiných prostorech, určených ke skladování (jiným prostorem může být např. část výrobní haly) musí však být
na dobře viditelných místech umístěny tabulky, určující maximální přípustnou nosnost podlahy.

V nepodsklepených skladech je označení stejně důležité, neboť při překročení únosnosti podlahy (např. od stohu palet, kol projíždějící techniky apod.) hrozí v krajním případě ztráta stability stohu palet nebo vznik prohlubní (kolejí) v podlaze, a tím i ztráta její rovnosti.
Pokud se v prostorách volně skladují sypké materiály, musí být trvale výrazně označena maximální skladovací výška sypkého materiálu nad podlahou. Ruční ukládání do regálů ve výšce nad 1,8 m se musí provádět z bezpečných pracovních zařízení (například žebřík, schůdky, pojízdné schody, manipulační plošina). Velmi často se stává, že se k manipulaci ve skladech nebo v archivech používá židle, to je ovšem špatně. Ve skladu je nutné zajistit, aby nebyly nadměrně zatěžovány části staveb a stavebních konstrukcí manipulovaným materiálem, pokud není prokázána jejich dostatečná nosnost.
Rozměry, druh manipulačních jednotek a způsob jejich bezpečného zakládání do regálu musí odpovídat požadavkům, uvedeným v návodu k regálu. Regály musejí být trvale označeny štítky s uvedením největší nosnosti buňky a nejvyššího počtu buněk ve sloupci. Materiál a předměty musejí být skladovány a stohovány tak, aby se i při ukládání, manipulaci nebo odebírání nemohly sesunout.
Pokud k regálům není žádná dokumentace, nebo byly vyrobeny svépomocí, řeší to nařízení vlády číslo 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Nařízení vlády stanovuje, že pokud není k dispozici průvodní dokumentace, musí zaměstnavatel vypracovat místní provozní bezpečnostní předpis. Problematiku místních předpisů pro sklady podrobně upravuje ČSN 26 9030. Podle této normy musí místní provozní řád skladu obsahovat termíny prohlídek a kontrol skladovacích zařízení, organizaci kontrol, školení a přezkušování zaměstnanců, schematický plán skladů s vyznačením využitelných ploch atd. V příloze citované normy je uveden statický výpočet nosnosti regálu.
Šířka uliček mezi regály a stohy nesmí být stabilním zařízením v žádném místě zúžena pod 1 m (§ 48 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci). Ulička musí být trvale volná a nesmí být zužována a zastavována překážkami. Šířka uličky pro průjezd manipulačních vozíků musí být alespoň o 0,4 m větší než největší šířka manipulačních vozíků nebo nákladů a během manipulace musí být vymezen manipulační prostor se zákazem vstupu nepovolaným osobám.
Trvale používané skladovací plochy musí být rovné, odvodněné, zpevněné, označené značkami se zákazem vstupu nepovolaným osobám a upravené s ohledem na povahu skladovaných manipulačních jednotek a materiálu a se zřetelem na požadavky na požární ochranu.
Při ruční manipulaci s břemeny musejí být používány takové pracovní postupy, aby se předcházelo úrazům a poškození zdraví zaměstnanců, způsobeným zejména přiražením břemena, jeho vysmeknutím, zraněním o povrch břemena, uklouznutím, zakopnutím při manipulaci s břemenem, sesutím břemen, způsobené nedostatečným upevněním, naražením nebo pádem břemena při zdvihání, přenášení, spouštění nebo nárazem zaměstnance na dopravní prostředek a na uložené předměty. Hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemena, přenášeného mužem při občasném zvedání a přenášení, je 50 kg, při častém zvedání a přenášení je 30 kg. Hygienický limit pro kumulativní hmotnost ručně manipulovaného břemena mužem je 10 000 kg za osmihodinovou směnu. Hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemena mužem při práci vsedě je 5 kg. Hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemena přenášeného ženou při občasném zvedání a přenášení je 20 kg, při častém zvedání a přenášení 15 kg. Hygienický limit pro kumulativní hmotnost ručně manipulovaného břemena ženou je 6500 kg za osmihodinovou směnu. Hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemena ženou při práci vsedě jsou 3 kg. Z hlediska kategorizace prací ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, se do kategorie druhé zařazuje práce spojená s ruční manipulací s břemeny:
a) při které se hmotnost ručně přenášených břemen muži pohybuje při občasné manipulaci v rozmezí od 30 do 50 kg a při časté manipulaci v rozmezí od 15 do 30 kg nebo kumulativní hmotnost břemen přenášených za pracovní dobu je vyšší než 7000 kg, ale nepřekračuje hodnotu 10 000 kg,
b) při které se hmotnost ručně přenášených břemen ženami pohybuje při občasné manipulaci v rozmezí od 15 do 20 kg a při časté manipulaci v rozmezí od 5 do 15 kg nebo je kumulativní hmotnost břemen přenášených za pracovní dobu vyšší než 4500 kg, ale nepřekračuje hodnotu 6500 kg.

Do kategorie třetí se zařazují práce vykonávané za podmínek, kdy jsou překračovány limity stanovené pro kategorii druhou.
Je zakázáno v uzavřených prostorech a pracovištích zaměstnavatele použití zařízení se spalovacím motorem (např. vysokozdvižné vozíky) bez katalyzátoru.
Kontrola regálů a skladových zařízení musí být prováděna podle návodu výrobce nebo dle místního provozního řádu skladu. Při stanovení lhůty kontroly se doporučuje vycházet z § 4 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., podle kterého musí být kontrola prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem. U dřevěných by měla být kontrola častější, protože v praxi se často používají palety popraskané nebo jinak poškozené.

Základní požadavky na skladování nebezpečných látek určuje vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Nebezpečné látky smějí být skladovány jen na místech k tomu určených v předepsaném množství a v bezpečných obalech; na obalech musí být vyznačen jejich obsah a bezpečnostní označení. Společně se smějí skladovat jen ty nebezpečné látky (nebo jejich směsi), které spolu nebezpečně nereagují. Zásobníky pro skladování nebezpečných látek musejí být opatřeny bezpečnostním zařízením, odpovídajícím druhu skladovaného materiálu, jalovou výpustí pro vyprazdňování, pokud není vyprazdňování zajištěno jinak, a zařízením na měření teploty uvnitř zásobníku. Armatury cisteren a nádrží musejí být po dobu skladování opatřeny spolehlivými uzamykatelnými kryty.

Václav Čikl
SIBP, OS UNIOS