CLP - klasifikace

Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (nařízení CLP) slaďuje předchozí právní předpisy EU se systémem GHS (Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek), což je systém Organizace spojených národů pro identifikaci nebezpečných chemických látek a informování uživatelů o těchto nebezpečích. Systém GHS přijalo mnoho zemí na celém světě a nyní je používán jako základ mezinárodních a vnitrostátních předpisů pro dopravu nebezpečného zboží.

O nebezpečnosti chemických látek informují standardní věty a výstražné symboly na štítcích a bezpečnostní listy.

 

Nové výrazy nahradily staré pojmy:

• směsi nahradily přípravky,

• v angličtině slovo „hazardous“ nahradilo původní „dangerous“,

• výstražné symboly nahradily symboly,

• standardní věty o nebezpečnosti nahradily věty označující riziko,

• pokyny pro bezpečné zacházení nahradily standardní pokyny pro bezpečné zacházení,

• signální slova (např. nebezpečí, varování) nahrazují označení nebezpečnosti.

Nové výstražné symboly v červeném rámečku postupně nahrazují známé oranžové symboly nebezpečnosti.

 

Klasifikace

Ve většině případů musí o klasifikaci látky nebo směsi rozhodnout dodavatelé. Tomuto postupu se říká samozařazení.

V některých případech je rozhodnutí o klasifikaci chemické látky přijato na úrovni Společenství, aby bylo zajištěno náležité řízení rizik. Obvykle se jedná o nejnebezpečnější látky:  karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci či látky senzibilizující dýchací cesty, biocidní přípravky nebo přípravky na ochranu rostlin. Všechny dříve harmonizované klasifikace látek podle předchozích právních předpisů (směrnice o nebezpečných látkách) byly převedeny na harmonizované klasifikace podle nařízení CLP. Dodavatelé jsou povinni tuto harmonizovanou klasifikaci a označení používat.

 

Hlavní body

• Připravte se na nové štítky a bezpečnostní listy.

 

• Vyškolte zaměstnance, aby chápali a rozeznávali informace na nových štítcích.

 

• Zkontrolujte, zda je vaše používání dané látky či směsi uvedeno v bezpečnostním listu a není v něm nedoporučeno.

 

• Dodržujte pokyny uvedené na nových štítcích a v bezpečnostních listech.

• Zkontrolujte, zda nedošlo ke změnám v klasifikaci.

• Vyhodnoťte rizika pro pracovníky

a v případě potřeby aktualizujte svá hodnocení rizik na pracovišti.

 

• Jestliže jste zaměstnavatel, informujte o těchto změnách své pracovníky.

• Máte-li jakékoli otázky týkající se nového štítku nebo bezpečnostního listu, obraťte se na svého dodavatele.

 

Označování

Dodavatelé musí látku či směs obsaženou v obalu podle nařízení CLP před jejím uvedením na trh označit v případě, že:

• látka je klasifikována jako nebezpečná,

• směs obsahuje jednu nebo více látek klasifikovaných jako nebezpečné nad určitou prahovou hodnotou.

Kdy bude nařízení uplatněno v plné míře?

Nařízení CLP vstoupilo v platnost dne 20. ledna 2009 a postupně nahradí klasifikaci a označování podle směrnic o nebezpečných látkách (67/548/EHS) a nebezpečných přípravcích (1999/45/ES). Obě směrnice budou zrušeny dne 1. června 2015.

 

Hlavní data:

• 1. prosinec 2010, kdy musí být látky nově klasifikovány.

• 1. prosinec 2012, kdy musí být látky již uvedené na trh označeny

v souladu s nařízením CLP.

• Od 1. červena 2015 musí být podle nařízení CLP klasifikovány směsi (dříve nazývané přípravky).

• 1. června 2017, kdy musí být provedeno nové označení a nové balení produktů již uvedených na trh.

 

Seznam klasifikací a označení

Seznam klasifikací a označení je databáze se základními informacemi

o klasifikacích a označeních oznámených a registrovaných látek, které byly přijaty od výrobců a dovozců. Obsahuje i seznam právně závazných harmonizovaných klasifikací (příloha VI nařízení CLP). Databázi zřídila agentura ECHA, která ji také spravuje.

Členské státy, výrobci, dovozci a následní uživatelé mohou navrhnout, aby klasifikace a označení látky byly harmonizovány v celé Evropské unii. Informace budou k dispozici i v seznamu. Nařízení CLP má úzké vazby na nařízení REACH