Dodržování předpisů při používání chemických látek


Nebezpečné látky na pracovištích představují příčinu mnoha nemocí a mohou způsobit vážné škody nebo smrt zaměstnanců. Často se používají bez jasné představy o rizicích, které z každodenní práce s nimi plynou pro zaměstnance vystavené jejich působení.
Zlepšení reálných pracovních podmínek, zvýšení souladu s evropskou legislativou při nakládání s nebezpečnými látkami na pracovištích
a snížení počtu nemocí z povolání
a pracovních úrazů v EU bylo cílem celoevropské informační a inspekční kampaně vyhlášené Výborem vrchních inspektorů práce (Senior Labour Inspectors’ Committee – SLIC), který je poradním výborem Evropské komise sdružujícím zástupce orgánů inspekce práce ze všech členských zemí Evropské unie.
Kampaň probíhající pod sloganem „Nebezpečné látky: Identifikuj, vyhodnoť a přijmi opatření!“ byla zaměřena na zlepšování podmínek a činností při nakládání s nebezpečnými látkami
v malých a středních podnicích. Koordinátorem kampaně v celoevropském měřítku byla portugalská inspekce práce.

Kampaň v České republice
V České republice kampaň zajišťoval Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce. Kampaň proběhla v rámci kontrolního úkolu „Dodržování předpisů při používání chemických látek na pracovištích“ – jednoho z hlavních úkolů programu kontrolních akcí orgánů inspekce práce
v roce 2010.
Orgány inspekce práce se zapojily do kampaně v oblastech nábytkářského průmyslu a chemického čištění. Do kampaně byly vybrány přednostně subjekty s počtem zaměstnanců 1–9 a subjekty s počtem zaměstnanců 10–49, u nichž dosud nebyla provedena kontrola ze strany orgánů inspekce práce. Kampaň proběhla ve dvou fázích – fázi informační, za níž následovala část inspekční.
V rámci informační části kampaně byla navázána spolupráce s Asociací nábytkářského průmyslu a Asociací prádelen a čistíren, na jejichž vzdělávacích akcích byly předávány informace o bezpečném nakládání s nebezpečnými látkami při práci.
V rámci inspekční části kampaně spolupracovali inspektoři inspekce práce prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví ČR s orgány státního zdravotního dozoru – krajskými hygienickými stanicemi, které se zaměřovaly na kontrolu v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Výsledky kontrol v rámci kampaně
Provádění celoevropské kampaně zaměřené na nakládání s nebezpečnými látkami na pracovištích se
v České republice zúčastnilo 60 inspektorů Státního úřadu inspekce práce, kteří uskutečnili kontroly celkem u 229 právních subjektů (z toho 163 kontrol v sektoru nábytkářského průmyslu a 66 v sektoru chemického čištění). U vybraných právních subjektů byly provedeny společné kontroly se zástupci místně příslušných krajských hygienických stanic (celkem 119 společných kontrol).
Oblastní inspektoráty práce vydaly celkem 126 opatření (85 opatření u subjektů v sektoru nábytkářského průmyslu a 41 opatření v sektoru chemického čištění), 33 doporučení (22 doporučení subjektům v sektoru nábytkářského průmyslu a 11 doporučení v sektoru chemického čištění) a 1 pokutu.
Inspektoři při kontrolách zjistili nedostatky v oblasti hodnocení rizik u 69 kontrolovaných subjektů,
v oblasti větrání či odsávání u 7 kontrolovaných subjektů, v oblasti skladování u 25 kontrolovaných subjektů, v oblasti osobních ochranných pracovních prostředků u 39 kontrolovaných subjektů, v oblasti označení nádob u 34 subjektů a v oblasti bezpečnostních listů u 17 subjektů.

Informační efekt kampaně
Kampaň byla cíleně prováděna zejména s osvětovým záměrem a v intencích pomoci malým a středním zaměstnavatelům s legislativními požadavky kladenými na oblast nakládání s nebezpečnými látkami na pracovištích. Proto také byla v rámci kampaně udělena pouze jedna pokuta.
Důležitou součástí kampaně byla její informační část. Již na začátku kampaně bylo obesláno tematickým dotazníkem a informacemi ke kampani celkem 386 právních subjektů,
z nichž byly na základě odpovědí (cca 50 % návratnost dotazníků) vybrány subjekty ke kontrole.
Kampaň byla dále prezentována
v odborném tisku a byly k ní vydány propagační a informační materiály, které inspektoři předávali při kontrolách. Inspektoři inspekce práce byli zaměstnavatelům nápomocni jednak při vyplňování dotazníků a jednak i při vlastních kontrolách poskytovali poradenství v oblasti nakládání
s nebezpečnými látkami na pracovištích. Informace pak byly poskytovány i prostřednictvím Asociace prádelen
a čistíren a Asociace nábytkářského průmyslu a jsou zveřejněny také na české části webových stránek kampaně (www.chemicalscampaign.eu).


Mgr. Ivona Foltisová
kancelář generálního inspektora