Nařízení vlády Č. 201/2010 ze dne 18. 6. 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu


Změny označeny červeně
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb. a zákona č. 326/2009 Sb., a k provedení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích
 o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 223/2009 Sb.:

§ 1
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie2) a upravuje způsob
a obsah evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, hlášení smrtelného pracovního úrazu, vzor záznamu
o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu.

§ 2
(1) Zaměstnavatel3) vede evidenci
o úrazech v knize úrazů4) v elektronické nebo listinné podobě. Evidence obsahuje tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení(dále jen „jméno“)úrazem postiženého zaměstnance5),
b) datum a hodinu úrazu,
c) místo, kde k úrazu došlo,
d) činnost, při níž k úrazu došlo,
e) počet hodin odpracovaných bezprostředně před vznikem úrazu,
f) celkový počet zraněných osob,
g) druh zranění a zraněná část těla,
h) druh úrazu6),
i) zdroj úrazu,
j) příčiny úrazu,
k) jména svědků úrazu,
l) jméno a pracovní zařazení toho, kdo údaje zaznamenal.

(2) Došlo-li k úrazu u jiného zaměstnavatele, k němuž byl zaměstnanec vyslán7) nebo dočasně přidělen8), zaznamenají údaje podle odstavce 1 do knih úrazů zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance a zaměstnavatel, k němuž byl úrazem postižený zaměstnanec vyslán nebo dočasně přidělen. (komentář 1)
(3) Zaměstnavatel vydá zaměstnanci na jeho žádost kopii nebo výpis údajů v knize úrazů9) o jeho úrazu; dojde-li ke smrtelnému úrazu, zaměstnavatel je vydá rodinným příslušníkům zaměstnance na jejich žádost9).

§ 3
Pro statistické účely se smrtelným pracovním úrazem rozumí takové poškození zdraví, na jehož následky úrazem postižený zaměstnanec nejpozději do 1 roku zemřel.

§ 4
(1) Zaměstnavatel ohlásí pracovní úraz bez zbytečného odkladu (komentář 2 a 3)
a) územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin,
b) odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci10), (komentář 4) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti11), a trvá-li hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance více než 5 dnů nebo lze-li vzhledem k povaze zranění takovou dobu hospitalizace předpokládat,
c) příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu12), jde-li o závažný pracovní úraz podle jiného právního předpisu13),
d) zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil,
e) zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn14). (komentář 5)
(2) Zaměstnavatel ohlásí smrtelný pracovní úraz bez zbytečného odkladu
a) územně příslušnému útvaru Policie České republiky,
b) odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (komentář 6)
c) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti,
d) příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu,
e) zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil,
f) zdravotní pojišťovně, u které byl smrtelným pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn. (komentář 7)

§ 5
(1) Záznam o úrazu vyhotovuje zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl. Záznam
o úrazu předá zaměstnavatel bez zbytečného odkladu oprávněným osobám15).
(2) Vzor záznamu o úrazu je uveden
v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

§ 6
Zaměstnavatel zašle záznam o úrazu za uplynulý kalendářní měsíc nejpozději do pátého dne následujícího měsíce
a) územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin,
b) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti,
c) příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu,
d) zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn,
e) organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.
(komentář 8)

§ 7
V případě smrtelného pracovního úrazu zašle zaměstnavatel záznam o úrazu nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl,
a) územně příslušnému útvaru Policie České republiky,
b) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti,
c) příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu,
d) zdravotní pojišťovně, u které byl smrtelným pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn,
e) organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.
(komentář 8)

§ 8
(1) Byl-li zaměstnavatelem odeslán záznam o úrazu podle § 6 a 7 a následně se zaměstnavatel dozví o skutečnostech, které vedou ke změně v něm uvedených údajů, vyhotoví zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance záznam o úrazu – hlášení změn.
(2) Záznam o úrazu – hlášení změn vyhotoví zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance v případě, že
a) hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance přesáhla 5 dnů,
b) dočasná pracovní neschopnost úrazem postiženého zaměstnance v důsledku jeho úrazu byla ukončena po odeslání záznamu o úrazu,
c) zaměstnanec postižený úrazem na jeho následky nejpozději do 1 roku zemřel, nebo
d) došlo ke změně v posouzení zdroje nebo příčiny úrazu, povahy úrazu, popřípadě k jiným skutečnostem majícím vliv na zpracování a obsah záznamu o úrazu – hlášení změn.
(3) Záznam o úrazu – hlášení změn zašle zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance nejpozději do pátého dne následujícího měsíce
a) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti,
b) příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu,
c) zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn,
d) územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin nebo v případě smrtelného pracovního úrazu,
e) organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.
(4) Záznam o úrazu – hlášení změn zašle zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance rovněž odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
(5) Vzor záznamu o úrazu – hlášení změn je uveden v příloze č. 2
k tomuto nařízení. (komentář 9)

§ 9
(1) Záznam o úrazu i záznam o úrazu – hlášení změn zasílá zaměstnavatel elektronicky nebo v listinné podobě.
(2) Zasílá-li se záznam o úrazu nebo záznam o úrazu – hlášení změn elektronicky, lze použít tiskopis podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení nebo přílohy č. 2 k tomuto nařízení; Ministerstvo práce a sociálních věcí zpřístupní tiskopisy způsobem umožňujícím dálkový přístup. (komentář 9)

§ 10
Příslušnost tvaru Policie České republiky a správních úřadů podle § 4, 6, 7 a 8 se řídí místem, kde došlo
k úrazu nebo smrtelnému pracovnímu úrazu. (komentář 9)

§ 11
Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu, se zrušuje.

§ 12
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

předseda vlády
Ing. Fischer, Csc., v. r.

ministr práce a sociálních věcí
JUDr. Šimerka v.r.


Komentáře
k jednotlivým změnám:
1. Pozor, úraz bude zapsán 2x, poprvé u zaměstnavatele na místě úrazu, podruhé u vlastního zaměstnavatele
2. Nikde není stanoveno, jak má hlášení probíhat – telefonem, elektronicky…
3. Neplést si hlášení a zasílání záznamu o úrazu, jde o dvě různé činnosti.
4. pouze pokud u vás působí ZO, doporučuji stanovit v kolektivní smlouvě
5. Pozor – i drobný úraz zaspaný do knihy úrazů je nutné telefonicky či elektronicky nahlásit zdravotní pojišťovně postiženého zaměstnance
6. pouze pokud u vás působí ZO, doporučuji stanovit v kolektivní smlouvě
7. Pozor – již nehlásíte pojišťovně pro odpovědnost za škody při pracovním úrazu.
8. Nové, přesnější formulace.
9) Zcela nové §

komentáře Lenka Charvátová

1) Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci.
2) Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví
a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
3) § 7 odst. 1 zákoníku práce.
4) § 105 odst. 2 zákoníku práce.
5) § 12 a 13 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
6) § 105 odst. 3 zákoníku práce.
§ 6 odst. 3 zákona č. 61/1988 Sb.,
o hornické činnosti, výbušninách a
o státní báňské správě, ve znění zákona č. 315/2001 Sb. a zákona
č. 376/2007 Sb.
7) § 42 zákoníku práce.
8) § 13 odst. 2 písm. h) zákoníku práce.
9) § 101 odst. 6 zákoníku práce.
10) § 105 odst. 1 zákoníku práce.
11) § 6 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona
č. 264/2006 Sb. a zákona č. 362/2007 Sb.
12) Například § 39 odst. 1 a 2 zákona
č. 61/1988 Sb., ve znění zákona
č. 542/1991 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb. a zákona č. 376/2007 Sb.
13) Například § 6 odst. 3 zákona
č. 61/1988 Sb., ve znění zákona
č. 315/2001 Sb. a zákona
č. 376/2007 Sb., vyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti při dobývání nevyhrazených nerostů pod zemí, ve znění pozdějších předpisů.
14) § 45 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
15) § 105 odst. 3 zákoníku práce.