Nové podmínky požární bezpečnosti

 

Od 1. ledna 2011 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv (dále jen „nařízení vlády“), které bylo vyhlášeno v částce 34/2010 Sbírky zákonů dne 2. dubna 2010. Tímto dnem nabylo nařízení vlády platnosti. Legisvakanční doba mezi platností a účinností nového nařízení vlády byla stanovena tak, aby se s jeho obsahem mohli budoucí adresáti v dostatečném předstihu náležitě seznámit a adaptovat se na nové právní prostředí.

Ke dni nabytí účinnosti nařízení vlády se současně ruší vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů.

Této nové právní úpravě věnovaly zvýšenou pozornost sdělovací prostředky a zaujala pochopitelně i širokou veřejnost. Některé zveřejňované informace ne zcela korespondovaly s cíli a obsahem této právní úpravy, proto považuji za nezbytné upřesnit z pohledu spoluzpracovatele některé formální i věcné aspekty této právní úpravy.

 

Důvody pro zpracování nařízení vlády

Hlavním důvodem pro zpracování nové právní úpravy v oblasti bezpečného provozu spalinových cest a spotřebičů paliv byla ta skutečnost, že platná vyhláška č. 111/1981 Sb. se v současnosti neopírá o žádné zákonné zmocnění. Zákon č. 18/1958 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, který příslušné zmocňovací ustanovení obsahoval, byl s účinností od 1. července 1986 zrušen zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Zmíněná vyhláška je navíc poplatná stavu vědy a techniky v době jejího vzniku a tudíž již delší dobu neodráží skutečné potřeby současné praxe a obsahuje také některé pojmy a označení pro dnes již neexistující subjekty (například národní výbor, kominický podnik atd.). Z výše uvedených důvodů jsou podrobné podmínky uvedené ve vyhlášce č. 111/1981 Sb. v současné době jen stěží aplikovatelné a téměř nevymahatelné.

Vzhledem k výše uvedené absenci zákonného zmocnění k vydání nové vyhlášky byla tato problematika upravena formou nařízení vlády vydaného na základě obecného zmocnění v Ústavě. Vychází se při tom jednak z obecné prevenční povinnosti stanovené v § 415 občanského zákoníku, a jednak z prevenční povinnosti v oblasti požární ochrany zakotvené v zákoně o požární ochraně. Pokud jde o formy přijaté právní úpravy, jevilo se nařízení vlády ve vztahu k naplnění ústavních předpokladů (čl. 2 odst. 2 a 3 a čl. 4 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod) jako nejvhodnější i vzhledem k dotčenosti a působnostem více ministerstev v této oblasti.

 

Vývoj nové právní úpravy

Problematika bezpečného provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv patřila po roce 1989 do působnosti více resortů, z nichž některé byly již zrušeny (například Ministerstvo hospodářství). V současnosti se uvedená problematika dotýká působností Ministerstva průmyslu a obchodu (oblast živností a stavebních výrobků), Ministerstva životního prostředí (oblast ochrany ovzduší a na-kládání s odpady), Ministerstva pro místní rozvoj (oblast stavebního řádu a technických požadavků na stavby) a Ministerstva vnitra (oblast požární ochrany).

Ačkoliv v minulosti proběhla již celá řada meziresortních jednání za účelem dosažení shody ohledně přijetí komplexní právní úpravy v této oblasti, k realizaci legislativního ztvárnění uvedeného záměru došlo až na základě iniciativy Hospodářské komory ČR podporované shora uvedenými ministerstvy v roce 2010.

V konečné fázi bylo na základě zmíněných jednání dohodnuto, že Ministerstvo vnitra vydá k dané problematice nařízení vlády, kterým se stanoví požadavky požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, a to ve vztahu k prevenční povinnosti zakotvené v ustanovení § 2 odst. 1 zákona o požární ochraně.

V průběhu přípravy nové právní úpravy byla provedena podrobná analýza obdobných právních předpisů některých vyspělých členských zemí EU a aplikovatelné závěry této analýzy byly využity při stanovení podmínek požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv v České republice.

Návrh nařízení vlády byl při jeho přípravě věcným gestorem podrobně konzultován se Společenstvem kominíků, a to jak z hlediska kvalifikačních a odborných předpokladů odborně způsobilých osob, tak z hlediska lhůt a způsobu čištění, kontrol a revizí spalinových cest.

 

Nové podmínky požární bezpečnosti

V poslední době jsou hromadnými sdělovacími prostředky často prezentovány nejrůznější informace o nových povinnostech zavedených novým nařízením vlády. Hned úvodem si dovolím upozornit na skutečnost, že povinnost může být stanovena ve smyslu Ústavy pouze zákonem. Podzákonné právní předpisy (nařízení vlády, vyhlášky atd.) mohou stanovit pouze podrobnosti o těchto povinnostech, a to výlučně v rozsahu zákonného zmocnění. Proto jakékoliv informace o nových povinnostech zakotvených v nařízení vlády je třeba považovat, řekněme, za nepřesné.

Obecná prevenční povinnost na úseku požární ochrany vyplývá všem subjektům z ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a je vyjádřena takto:

„Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek;“.

Ve vztahu k dikci nařízením vlády provedených obecných ustanovení zákona o požární ochraně jde o úpravu podrobných podmínek, za nichž se provoz komína, kouřovodu a spotřebiče paliv považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, a to zejména stanovením způsobů a lhůt provádění čištění, kontroly a revize komína a kouřovodu, čištění spotřebiče paliv a vypalování komína. Nařízení vlády vymezuje současně i okolnosti, za kterých lze od těchto lhůt upustit. Nařízení vlády se nevztahuje na spalinové cesty, jejichž součástí jsou volně stojící komíny o vnitřním průměru komínového průduchu d ≥800 mm nebo o stavební výšce h ≥60 m a na spotřebiče paliv o jmenovitém výkonu nad 1 MW.

Pokud jde o problematiku osob oprávněných k provádění čištění, kontrol a revizí spalinových cest, nebo vypalování komína, což bývá rovněž předmětem častých dotazů, nejsou nařízením vlády zakládány žádné nové kompetence. Vzniká pouze výhradní oprávnění držiteli živnostenského oprávnění v oboru kominictví (§ 2 odst. 1 a § 3 odst. 1 nařízení vlády), reviznímu technikovi komínů, specialistovi bezpečnosti práce-reviznímu technikovi komínových systémů a reviznímu technikovi komínových systémů (§ 5 odst. 1 nařízení vlády) provádět kontrolu a čištění komínů a kouřovodů, resp. kontrolu a čištění spotřebičů paliv a spalinových cest nebo provádět revize spalinových cest a vypalování komína (§ 7 odst. 3 nařízení vlády).

 Zmíněná oblast živností je včetně kvalifikačních předpokladů potřebných pro jejich výkon vymezena zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a spadá do dozorové působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu. Vlastní specializační oblast je pak zastřešena Hospodářskou komorou ČR – autorizovaným orgánem Ministerstva průmyslu a obchodu pro obor kominík. Realizaci zkoušek kominíků-revizních techniků spalinových cest provádí Společenstvo kominíků ČR.

Seznamy revizních techniků komínů a certifikovaných revizních techniků komínových systémů jsou zveřejněny na webových stránkách Společenstva kominíků ČR – www.skcr.cz.

 

Možnost čištění spalinových cest a spotřebičů paliv svépomocí

Nařízení vlády zohledňuje současné požadavky na čištění spalinových cest běžně používaných spotřebičů paliv se jmenovitým výkonem do 50 kW a nad 50 kW do 1 MW a dále umožňuje čištění spalinových cest a spotřebičů na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW i svépomocí.

Ve vztahu k některým nesprávným interpretacím tohoto ustanovení je nutné upřesnit, že ve smyslu nařízení vlády lze jak čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně, tak čištění připojeného spotřebiče provádět svépomocí, nejméně však ve lhůtách stanovených nařízením vlády, a za podmínky, že budou prováděny jejich pravidelné kontroly odborně způsobilou osobou. Nejde v žádném případě o jediný možný způsob čištění spalinové cesty a spotřebiče paliv, nýbrž o alternativní možnost zajištění jejich bezpečného provozu. Nařízení vlády v žádném případě nebrání v provádění zmíněných úkonů prostřednictvím odborně způsobilé osoby ve lhůtách podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

 

Shrnutí podstatných změn oproti stávající právní úpravě

Oproti dosud platné vyhlášce č. 111/1981 Sb. se výrazně zmírní požadavky na četnost čištění běžných spalinových cest. Zatímco v případě komínů, na které jsou připojeny spotřebiče na tuhá nebo kapalná paliva s výkonem do 50 kW, byl požadavek na provádění jejich čištění šestkrát ročně, podle nového nařízení vlády budou stačit čištění pouze tři.

V případě provozu spotřebičů na plynná paliva s výkonem nad 50 kW budou jejich provozovatelé zabezpečovat čištění a kontrolu spalinové cesty prostřednictvím odborně způsobilé osoby pouze jednou ročně.

Nařízení vlády nově definuje obsah činnosti „kontrola a čištění komínů“, „revize komínů“, působnost odborně způsobilých osob při těchto činnostech, jakož i způsob dokladování provedení kontrol, čištění a revize komínů. Zjistí-li odborně způsobilá osoba při vykonávané činnosti nedostatky, které bezprostředně ohrožují požární bezpečnost, zdraví, život nebo majetek osob a které nelze odstranit na místě, neprodleně oznámí tuto skutečnost písemnou cestou

• stavebnímu úřadu v případě nedostatků způsobených nedodržením technických požadavků na stavbu,

• orgánu vykonávajícímu státní požární dozor v případě nedostatků týkajících se nedodržení požadavků na požární bezpečnost.

Nařízením vlády se stanoví také podrobné podmínky pro vypalování komínů a další nezbytné náležitosti k zajištění požární bezpečnosti při tomto výjimečném způsobu čištění komína, jakož i oznámení této požárně nebezpečné činnosti místně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje nejméně 5 pracovních dnů před zahájením této činnosti.

Závěrem je třeba ještě zmínit, že k zajištění jednotného postupu při čištění a kontrole spalinových cest byla vydána Společenstvem kominíků ČR Technická pravidla TPK 01-01 a TPK 02-01, která nabudou platnosti dnem registrace Hospodářskou komorou ČR.

plk. Ing. Zdeněk HOŠEK, MV

generální ředitelství HZS ČR