novela vyhlášky o požární ochraně staveb

 

Dne 12. září 2011 byla ve Sbírce zákonů, částce 95/2011, uveřejněna pod číslem 268 vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických
podmínkách požární ochrany staveb. Tato vyhláškanabyla účinnosti 27. září 2011.

 

Garáže pro automobily s pohonem na plynná paliva

Hlavní změna se dotýká § 21 odst. 2, kde jsou doplněny technické požadavky pro stavby garáží, které budou sloužit pro parkování vozidel s pohonem na plynná paliva. Požadavek vybavení takové garáže detektory úniku plynu

a účinným větráním v souladu s českou technickou normou, tj. ČSN 73 0804 a ČSN 73 0858, se týká příjezdového a výjezdového prostoru hromadné garáže sloužící pro parkování motorových vozidel s pohonem na plynná paliva, pokud je tento prostor delší než 30 m a je obestaven stavebními konstrukcemi alespoň ze tří stran. V souladu s výše uvedeným ustanovením je vždy nutné posoudit možnost vzniku výbušné atmosféry z hlediska vybavení garáže elektrickým zařízením. Posouzení se provádí v souladu s českou technickou normou ČSN EN 60079-10-1 Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry, ČSN EN 60079-14 ed. 3 Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací.

V souvislosti se změnou § 21 odst. 2 dochází ke zrušení § 30 odst. 8, který v původním znění neumožňoval parkování vozidel na plynný pohon v hromadné podzemní garáži určené pro veřejné užívání. Pokud bude stavba garáže, která byla postavena nebo navržena podle předcházející právní úpravy, nově využívána pro parkování vozidel na plynný pohon, musí být předem posouzena podle podmínek uvedených § 21 odst. 2 a musí tyto technické podmínky splňovat.

Doplnění nových technických norem

Dochází také k doplnění některých ustanovení v souvislosti se změnou českých technických norem, např § 10 bezpečnostní značení výtahu, který neslouží pro evakuaci (piktogram v souladu s ČSN 27 4014) a doplnění odkazů na příslušnou českou technickou normu v příloze č. 1, v § 20 stavba vyhlídkové věže a v § 28 – stavba zařízení staveniště. V příloze č. 1 dochází k doplnění seznamu norem o nově vydané, případně revidované české technické normy.

 

Vybavení bytů autonomní detekcí a signalizací

Další drobné úpravy se týkají srozumitelnější a jednoznačnější formulace některých ustanovení, např. § 7 – technické podmínky pro střešní plášť, který se nachází v požárně nebezpečném prostoru nebo mimo něj, § 9 - technické podmínky pro elektrická zařízení a požadavky na vlastnosti a druhy volně vedených vodičů a kabelů elektrických rozvodů, a v souvislosti s tím je provedena změna v příloze č. 2. V § 15 a § 17 je upřesněno vybavení autonomní detekcí a signalizací bytů v rodinném domě a bytovém domě a v § 19 dochází ke změně obecného pojmu “konstrukce“ na konkrétní druh konstrukce tj. stěnu, strop a podhled.

 

Požadavky z praxe

Některé úpravy jsou provedeny na základě zkušeností z praxe, např. § 25 –zrušení požadavku na uvedení celkové kapacity skladů, § 24 – změna požadavku na stavební výrobky pro provedení konstrukce podhledu nebo střešní konstrukce zemědělské stavby, a to z hlediska jejich klasifikace.

V příloze č. 3 bodu 3 jsou podrobněji stanoveny technické podmínky pro provedení neprůjezdné jednopruhové přístupové komunikace delší než
50 m a v bodu 5 je provedena změna týkající se umístění stavby a nástupní plochy mimo ochranné pásmo nadzemního vedení vysokého napětí.

V příloze č. 6 je upřesněno použití hořlavých látek a jejich umístění při úpravě interiéru.

 

Závěr

Vzhledem k tomu, že vyhláška

č. 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, byla vyvolána na základě požadavků odborné veřejnosti, věřme, že bude v praxi dobrým pomocníkem nejen pro projektanty a investory, ale i fyzické osoby, kteří by měli při navrhování a užívání staveb respektovat požadavky v tomto předpisu uvedené.

pplk. Ing. Marie TAUFEROVÁ,

MV-generální ředitelství HZS ČR