Požární kontroly

Každý rok sestavují HZS krajů plány požárních kontrol. Do těchto plánů jsou zařazovány
i cíleně zaměřené požární kontroly dodržování povinností, které stanovují předpisy o požární ochraně u vybraných provozovatelů činností, vyhlašované MV-generálním ředitelstvím HZS ČR.
V roce 2010 byly vyhlášeny plánované tématické kontroly dodržování povinností stanovených předpisy
o požární ochraně s jednotným programem:
• v prostorách bývalých zemědělských, průmyslových, vojenských
a podobných areálů – 2. etapa (pokračování z roku 2009),
• ve veřejném stravování, zaměřené na dodržování podmínek požární bezpečnosti v přípravnách jídel,
• v autoservisech a opravnách osobních motorových vozidel,
• v národních parcích.

Kromě plánovaných kontrol se
v roce 2010 uskutečnily ještě dvě mimořádné (neplánované) kontroly:
• v lednu 2010 mimořádné tematické kontroly únikových cest, příjezdových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku v souvislosti s nepříznivými klimatickými podmínkami (sněhová kalamita),
• v říjnu 2010 mimořádné tématické kontroly odkališť.

Výsledky kontrol
Tématické kontroly dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně v prostorách bývalých zemědělských, průmyslových, vojenských a podobných areálů
Bývalé zemědělské, průmyslové, vojenské a podobné areály jsou jejich současnými vlastníky pronajímány po částech, a často v nich provozují činnosti desítky podnikatelských subjektů s různou mírou požárního nebezpečí. Vznikají velmi složité podmínky
k zajištění požární bezpečnosti nejen v rámci jednotlivých subjektů, ale
i v rámci celého areálu. Tyto podmínky se navíc mění v souvislosti s častou obměnou podnikatelských subjektů. To má dopad nejen na zajišťování povinností v oblasti požární prevence, ale i na provádění zásahu jednotek požární ochrany v případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události. Proto bylo rozhodnuto zařadit do Zaměření hlavních úkolů organizačních složek HZS ČR pro rok 2009 provedení tématických kontrol dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně a tyto kontroly byly orgány státního požárního dozoru prováděny v součinnosti se zástupci jednotek PO. Vzhledem ke značnému rozsahu zadaného kontrolního úkolu nebyly uvedené požární kontroly ukončeny v roce 2009, ale pokračovaly i v roce 2010.
1. etapa (2009): Bylo provedeno 1213 kontrol u 1186 právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob. Bez závad byly 202 kontroly, tj. 16,7 %. Při těchto kontrolách bylo v rámci jednotně stanoveného programu zjištěno 4213 závad, tj. v průměru přibližně 3,5 závady na jednu kontrolu. Zkontrolováno bylo 1917 provozovaných činností – 690 bez zvýšeného požárního nebezpečí, 1225 se zvýšeným nebezpečíma dvě s vysokým požárním nebezpečím. Bylo zjištěno 300 závad v začlenění činnosti podle míry požárního nebezpečí.
2. etapa (2010): Bylo provedeno 639 kontrol u 622 právnických osob
a podnikajících fyzických osob. Bez závad bylo 149 kontrol, tj. 23,3 %. Při těchto kontrolách bylo v rámci jednotně stanoveného programu zjištěno 2078 závad, tj. v průměru asi 3,3 závady na jednu kontrolu. Zkontrolováno bylo 860 provozovaných činností – 255 bez zvýšeného požárního nebezpečí, 603 se zvýšenýmnebezpečím a dvě s vysokým požárním nebezpečím. Bylo zjištěno 113 závad v začlenění činnosti podle míry požárního nebezpečí.

Celkem bylo provedeny 1854 kontroly, při nichž bylo zjištěno 6291 závada. K těmto závadám je nutné připočítat i 198 případů, kdy byly shledány odchylky od schváleného provedení stavby nebo jejího užívání a byly předány podněty příslušným stavebním úřadům.
V rámci kontrolních akcí byly provedeny i 274 kontroly vlastníků společných prostor, při kterých byl zjištěn 31 případ porušení stanovených povinností na úseku požární ochrany.

Tematické kontroly provozovatelů činností ve veřejném stravování zaměřené na dodržování podmínek požární bezpečnosti v přípravnách jídel.
Kontroly provozovatelů činností ve veřejném stravování (hotely, restaurace, pohostinství a provozovny rychlého občerstvení) byly zaměřeny na dodržování povinností, stanovených předpisy o požární ochraně v přípravnách jídel, zejména technické podmínky a návody při provozování
a údržbě zařízení a podmínky na únikových cestách vedoucích z těchto prostor.
Bylo provedeno celkem 2137 kontrol u 2086 právnických osob a podnikajících fyzických osob. Bez závad bylo 356 kontrol, tj. 16,7 %. Při těchto kontrolách bylo zjištěno celkem 8186 závad (v rámci jednotně stanoveného programu 7519 závad a nad jeho rámec dalších 667 závad), tj. v průměru 3,8 závady na jednu kontrolu. Zkontrolováno bylo 2341 provozovaných činností – 1613 bez zvýšeného požárního nebezpečí, 721 se zvýšenýmnebezpečím a sedm s vysokým požárním nebezpečím. V 305 případech byly shledány závady v začlenění činnosti podle míry požárního nebezpečí.
Tematické kontroly dodržování povinností stanovených předpisy
o požární ochraně u provozovatelů činností v autoservisech a opravnách osobních motorových vozidel
Kontroly provozovatelů činností
v autoservisech a opravnách osobních motorových vozidel byly zaměřeny na stanovení podmínek požární bezpečnosti a jejich dodržování, zejména podmínek při svařování, lakování, výměně provozních kapalin a jejich skladování.
V rámci 1220 kontrol bylo prověřeno 1593 provozovaných činností u 1213 právnických osob a podnikajících fyzických osob. Bez závad byly 262 kontroly, tj. 21,5 %. Při těchto kontrolách bylo zjištěno celkem 3745 závad (v rámci jednotně stanoveného programu 3195 závad a nad jeho rámec dalších 550 závad), tj. v průměru 3,1 závady na jednu kontrolu. Ve 44 případech byly zjištěny odchylky od schváleného provedení stavby nebo jejího užívání a byly předány podněty příslušným stavebním úřadům.
Na základě výsledků kontrol byla zahájena čtyři správní řízení, další čtyři správní řízení byla zahájena na základě do této doby provedených kontrolních dohlídek splnění uložených opatření. Další kontrolní dohlídky budou probíhat i v roce 2011.
Tematické kontroly právnických osob, které provozují činnosti v národních parcích (Správ národních parků)
Cílem kontrol bylo prověřit u Správ národních parků (Národní park Šumava, Národní park České Švýcarsko, Národní park Podyjí, Krkonošský národní park) dodržování povinností, stanovených předpisy o požární ochraně, stanovení příkazů a zákazů k omezení možnosti vzniku požáru, pokynů k jeho ohlášení, podmínek pro zásahy jednotek PO, tj. vytváření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržování volných příjezdových komunikací, zajištění zdrojů vody pro hašení požárů a jejich udržování v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení, zabezpečení opatření pro včasné zjištění požáru v lesích v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a proti jeho rozšíření hlídkovou činností s potřebným množstvím sil a prostředků PO. Dalším cílem bylo prověřit celkovou funkčnost opatření před požáry s tím, že provozovatelé budou upozorněni na případný nevyhovující stav, který nelze označit za nezákonný, a budou jim doporučena vhodná opatření ke zlepšení. Kontroly byly provedeny
v součinnosti s odbory/odděleními IZS.
Bylo provedeno celkem šest kontrol u čtyř Správ národních parků (Národní park Šumava a Krkonošský národní park se rozkládají na území dvou krajů). I když byla uložena opatření
k odstranění některých nedostatků, smyslem kontrol bylo, najít společné řešení k minimalizaci vzniku požárů na území národních parků a vytvoření podmínek pro rychlý a úspěšný zásah jednotek PO s cílem snížit možnost vzniku nenahraditelných škod na chráněném přírodním prostředí.

Mimořádné tematické kontroly byly operativně vyhlášeny v souvislosti
s nepříznivými klimatickými podmínkami (sněhová kalamita) a probíhaly od 20. ledna do 5. února 2010. Byly zaměřeny především na únikové cesty, příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku. Cílem kontrol bylo vyhodnotit zajištění podmínek k provedení evakuace z objektů a vedení zásahu jednotkami PO. Současně byli vlastníci a provozovatelé upozorněni na odpovědnost za bezpečné provozování staveb, na nebezpečí narušení statiky střech zatížením sněhem nebo na nebezpečí pádu sněhu a ledu ze střechy. Bylo jim doporučeno vrstvy sněhu pravidelně odstraňovat.
Celkem bylo provedeno 977 kontrol, z nichž bylo 772 bez závad. Zjištěno bylo celkem 301 závad, z toho ve 131 případu byla zjištěna neprůchodnost komunikačních prostor a ve 30 případech nebyly zajištěny volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku. Ostatní závady byly zjištěny nad rámec stanoveného programu. S jedním subjektem bylo zahájeno správní řízení.
 
Mimořádné tematické kontroly
odkališť
V souvislosti s únikem toxických kalů z nádrže hliníkárny poblíž maďarské obce Kolontár se ve dnech 12. až 19. října 2010 se uskutečnily mimořádné tematické kontroly vybraných odkališť v České republice. Předmětem tematických kontrol byla zejména odkaliště uvedená v seznamu vodních děl dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Celkové výsledky kontrolní činnosti v roce 2010
Kontroly dodržování stanovených povinností na úseku požární ochrany jsou jedním z nástrojů jak chránit zdraví a životy osob, což je základním posláním zákona o požární ochraně a celého HZS ČR. V roce 2010 bylo realizováno celkem 12 933 kontrolních akcí na dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně – při kontrolách (44,7 %) nebyly zjištěny závady (1144 komplexních kontrol, 8341 tematických kontrol a 3448 kontrolních dohlídek). Kontroly byly ve
12 516 případech realizovány u právnických a podnikajících fyzických osob, v 8 případech u fyzických osob, v 371 případech u obcí v rámci jejich přenesené a samostatné působnosti
a v 38 případech v rámci kontrolní skupiny jiného orgánu.

Sankce za neplnění povinností
Orgány státního požárního dozoru samozřejmě disponují také prostředky, jak postihnout zanedbání povinností, vyplývajících z předpisů o požární ochraně. V roce 2010 bylo vydáno celkem 457 správních rozhodnutí. Z nich se 22 týkalo vyloučení věci z užívání
a 15 zákazu činnosti. V 238 případech byla právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě uložena správním rozhodnutím pokuta v celkové výši
4 477 000 Kč. Přestupek byl řešen u 49 případů a byly uloženy pokuty v celkové výši 146 000 Kč. Kromě těchto sankcí bylo uloženo 984 blokových pokut v celkové výši 503 400 Kč.

zdroj: časopis 112
GŘ HZS ČR