Práce a zdraví č. 1/2008 - Program „Bezpečný podnik“ – systém řízení BOZP

Program „Bezpečný podnik“, který byl vyhlášen ministrem práce a sociálních věcí v prosinci roku 1996, má za cíl především u velkých a středně velkých podniků, ve kterých se realizuje značný rozsah činností a z nich vyplývajících rizik, zvýšení úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zavedení systému řízení BOZP v podniku podle programu „Bezpečný podnik“ by mělo přinést zlepšení pracovních podmínek a pracovního prostředí pro zaměstnance, zvýšení úrovně pracovní pohody a vytvořit podmínky pro zavedení integrovaného systému řízení.
Program je návodem (podnikovou příručkou) k zavedení systému řízení BOZP ve firmě. Svými požadavky je kompatibilní s požadavky systémových norem ISO 14001 a ISO 9001 a je rovněž v souladu s požadavky OHSAS 18001 a příručkou ILO-OSH 2001.

Tato kompatibilita umožňuje sladit systém řízení BOZP se systémem řízení jakosti a systémem environmentálního řízení. Program je jedním ze způsobů, jak implementovat systém řízení BOZP do celkového systému řízení uplatňovaného v dané organizaci. Zahrnuje v rámci požadavků na zavedení systému řízení BOZP ve vymezeném rozsahu také zásadní požadavky ochrany životního prostředí a požární ochrany. Program je svými požadavky zaměřen především na prevenci.

V požadavcích programu jsou zahrnuty i systémové prvky, týkající se prevence havárií, jejichž plnění by mělo omezit možnost vzniku havárie, případně zajistit její bezpečnou likvidaci, pokud k ní dojde.

Program „Bezpečný podnik“ je určen především pro velké firmy a pro firmy střední velikosti o minimálním počtu 100 zaměstnanců, u kterých prováděné činnosti představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví osob, případně i ohrožení životního prostředí. Tento limit se vztahuje i na nižší organizační složku firmy (divizi, závod). Pokud není splněn limit počtu zaměstnanců, ale činnosti, kterými se daná firma zabývá, představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví osob, případně i životního prostředí, je rozhodující stanovisko oblastního inspektorátu práce.

Důvodem zaměření programu především na velké a středně velké firmy je přispět realizací programu ke zvýšení úrovně bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, ke snížení často vyššího počtu rizikových prací a z toho zpravidla vyplývající i vyšší pracovní úrazovosti v těchto velkých firmách. Tyto firmy zpravidla následně vyžadují systémový přístup k řízení BOZP i od svých dodavatelů. Tím je zajištěno, že ke zvyšování úrovně bezpečnosti práce bude docházet u většího počtu firem, než jen u těch, které jsou držiteli certifikátu „Bezpečný podnik“.

Systém řízení BOZP je třeba chápat a realizovat jako dynamický proces, navazující na ostatní systémy řízení v dané firmě, který zároveň umožňuje i jeho neustálé zlepšování. V souladu s tím pak zavedení funkčního systému řízení BOZP firmě umožní především:

  • minimalizovat rizika poškození zdraví zaměstnanců a ztrát na životech,
  • minimalizovat ztráty v důsledku omezení možností vzniku mimořádných událostí,
  • dosáhnout vyšší úrovně BOZP v rámci celé firmy zapojením všech zaměstnanců do plnění závazků stanovených v politice BOZP, a tak docílit i jejich větší ochrany,
  • zlepšit podmínky pracovní a sociální pohody na pracovištích,
  • zvýšit úroveň kultury práce a tím i prestiž firmy, umožňující dosažení vyšší úspěšnosti při obchodních jednáních,
  • zvýšit celkovou bezpečnost firmy včetně jejího okolí a tím i zlepšit její image v očích veřejnosti i obchodních partnerů.
Zavedení systému řízení BOZP podle tohoto programu by mělo rovněž přispět ke zvýšení odpovědnosti jednotlivců za plnění jim stanovených povinností a k větší angažovanosti managementu a všech ostatních zaměstnanců podniku na plnění přijaté bezpečnostní politiky a cílů stanovených k jejímu naplnění. Pro předávání certifikátu a plakety „Bezpečný podnik“ jsou určeny dva termíny v roce (na jaře a na podzim daného roku).

V současnosti jsou držiteli tohoto certifikátu podniky téměř ze všech oblastí průmyslu (stavebnictví, chemického, hutního a papírenského průmyslu, energetiky, potravinářství a dalších).

Tento článek má za cíl pouze informovat podnikatelskou veřejnost o možnosti, jak zvýšit úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí v podniku prostřednictvím systémového přístupu k řízení BOZP.

Pokud se management podniku rozhodne pro účast na tomto programu, získá podrobné informace jak postupovat, od garanta programu (tel.: 221 924 260). Při plnění požadavků programu pak může využít bezplatnou odbornou pomoc poskytovanou v rámci poradenské činnosti orgánů inspekce práce.

Ing. Pavel Šalamon
Státní úřad inspekce práce