Práce a zdraví č. 2/2008 - Nepodceňujte nebezpečí - rozhovor

Každé tři a půl minuty v Evropské unii někdo zemře v souvislosti se svou prací. To představuje 150 000 úmrtí ročně následkem pracovního úrazu (8900) nebo nemoci z povolání souvisejících s prací (142 000). Pracovníci a zaměstnavatelé si musí uvědomit rizika, jimž čelí, a musí vědět, jak je řídit. Toho však nemohou orgány bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v jednotlivých členských státech dosáhnout samy. Proto byla v roce 1996 založena Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Nachází se ve španělském Bilbau a jejím posláním je zvýšit bezpečnost, ochranu zdraví a produktivitu na evropských pracovištích. Aby toho dosáhla, propojuje znalosti a informace s cílem podpořit kulturu prevence rizik.
Hovoříme s RNDr. Zbyňkem Sedlákem, ředitelem odboru bezpečnosti práce Ministerstva práce a sociálních věcí

Čemu se bude věnovat letošní evropská kampaň v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci?

Zaměřuje se především na hodnocení rizik. Identifikace nebezpečí, hodnocení rizik a přijímání opatření k jejich předcházení, odstraňování nebo minimalizaci působení neodstranitelných rizik jsou klíčovými prvky při zajišťování prevence. Na základě tohoto principu je založena konstrukce právních předpisů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Proto i dobré zvládnutí postupů při vyhodnocování rizik a jejich odstraňování je velmi důležitou podmínkou pro úspěšné vypořádání se s povinnostmi zaměstnavatelů vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky.

Kampaň sleduje cíl zvýšit povědomí o potřebě prevence na pracovištích a pro vlastní preventivní činnost nabídnout k využití znalostí z praxe, které bývají nejosvědčenějším zdrojem informací. Chceme demystifikovat proces hodnocení rizik a ukázat, že není nutně komplikovanou a byrokratickou činností nebo úkolem pouze pro odborníky. Zároveň chce kampaň ukázat, jak je možno zlepšit kvalitu pracovního prostředí a nastoupit cestu k výkonnějšímu a úspěšnějšímu podnikání.

Jaké jsou naše domácí zkušenosti?

Ze zkušeností v České republice vyplývá, že převzetí konceptu právní úpravy, založené na analýze, hodnocení a prevenci pracovních rizik, jako i plnění povinností při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci cestou stanovených cílů znamenalo zásadní změnu nejen v pojetí práce bezpečnostních odborníků, ale i v odpovědnosti zaměstnavatelů. Tento přístup se setkává ještě dnes s problémy při uplatňování v malých podnicích a mikropodnicích. ale i s konzervativním přístupem odborných pracovníků, vyžadujících stanovení a úpravu bližších konkrétních technických řešení a závazných parametrů v právních předpisech.

Malé a střední podniky zaměstnávají v České republice, stejně jako v EU okolo 65 % pracovních sil a představují přes 90 % z celkového počtu podnikatelských subjektů. Z hlediska úkolů v oblasti BOZP nevěnují vždy v těchto podnicích zmíněné tematice potřebnou pozornost. Z kontrolních akcí orgánů inspekce práce se především potvrzují nedostatky v oblasti bezpečnosti práce u malých a středních podniků. Řada kontrolovaných subjektů nevyhledává, nevyhodnocuje rizika, neseznamuje s nimi zaměstnance a nepřijímá opatření k jejich eliminaci. Velmi často se vyskytly nedostatky při kontrole výrobních a provozních budov, provozy malých a středních podniků se často nacházejí v objektech nevyhovujících pro prováděnou činnost.

Proto zaměřujeme národní kampaň zejména na odbornou pomoc zaměstnavatelům a zaměstnancům malých a středních podniků a mikropodniků.

Připravili jste nějaké novinky v organizaci letošní kampaně?

Ano, na rozdíl od minulých let je nová kampaň dvouletá. Chceme tak získat více času na organizaci informační kampaně a propagaci výsledků soutěže „Správné praxe“. Ta proběhne na národní úrovni jenom v letošním roce, ale napřesrok se plánuje slavnostní vyhodnocení nejlepších projektů, čili příkladů správné praxe, na evropské úrovni.

Čemu je vlastně věnována soutěž Správná praxe?

Letošní již devátý ročník soutěže je obdobně jako v předchozích letech pořádán ve spolupráci s Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci se sídlem v Bilbao, ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a sociálními partnery. Podporujeme nové projekty řešení realizovatelných v praxi, které jsou zaměřeny na dosažení účinné a ekonomicky efektivní prevence a propagujeme je jako vzorová řešení využitelná i pro jiné subjekty. Účastník soutěže Správná praxe představuje výsledky svých aktivit, které uskutečnil v praxi a které vedly k získání pozitivních zkušeností a staly se zdrojem námětů k podpoře prevence rizik. Základní informace, potřebné pro podniky k účasti v soutěži Správná praxe a o soutěži obecně, poskytuje

Jaké další aktivity připravujete?

Především první aktivitou je slavnostní zahájení kampaně za účasti státního tajemníka a náměstka ministra práce a sociálních věcí JUDr. Šimerky, a to 13. května 2008 v rámci prvního dne 4. mezinárodní konference „Společně bezpečně v Evropské unii“. Tato aktivita spolu s následným seminářem, věnovaným problematice uplatnění ergonomie v prevenci rizik, se uskuteční v rámci doprovodného programu k veletrhu Interprotect. V rámci letošní části kampaně plánujeme tři semináře. První z nich, věnovaný problematice uplatnění ergonomie v prevenci rizik, uspořádáme v rámci doprovodného programu k veletrhu Interprotec, který se bude konat v areálu Výstaviště Brno, a to dne 15. května 2008. Druhá plánovaná akce, 2. června 2008 v Praze, bude věnována nové legislativě v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Třetí závěrečný seminář kampaně, který bude organizován v listopadu rovněž v Brně, bude zaměřen na specifickou oblast bezpečnosti a ochranu zdraví při práci v hotelových, restauračních a stravovacích službách.

Kromě toho připravujeme řadu propagačních a informačních materiálů, které mohou zájemci najít a zdarma si stáhnout či objednat na webové stránce: http://cz.osha.europa.eu