Práce a zdraví č. 2/2008 - Roční program kontrolních akcí SÚIP

Rozhodli jsme se v návaznosti na předešlý rozhovor zařadit program kontrolních akcí SÚIP, který má 15 bodů. Postupně uveřejníme akce z našeho pohledu důležité, které by vás, čtenáře, mohly zajímat.

Program představuje základní rámec kontrolní činnosti Státního úřadu inspekce práce (dále jen „SÚIP“) a osmi oblastních inspektorátů práce (dále jen „OIP“). Hlavní kontrolní úkoly programu navržené SÚIP, jejich cíl, zadání a předmět kontroly, byly v souladu s § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, projednány s reprezentativními zástupci sociálních partnerů a jimi podpořeny, a to jak na 16. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci konaném dne 10. prosince 2007, tak na jednáních jejích stálých výborů.

Roční program kontrolních akcí na rok 2008 respektuje strategické cíle EU a ČR v oblasti inspekce práce při prosazování dodržování pracovního práva, zejména na úseku bezpečnosti práce a pracovních podmínek, a při vytváření podpory preventivním aktivitám, vedoucím ke snižování pracovní úrazovosti v malých a středních podnicích. Kontrolní orgány se v roce 2008 zaměří především na plnění povinností, které vyplývají z nových právních předpisů, a na kontrolu dodržování právních předpisů u zaměstnavatelů a v oborech průmyslové činnosti s nejvyšší pracovní úrazovostí.

Pro rok 2008 byly vybrány hlavní kontrolní úkoly zahrnující:

 • Bezpečnost práce ve stavebnictví
 • Dodržování pracovního režimu řidičů (služby, pošty apod.)
 • Kontrola systému BOZP v malých a středních podnicích
 • Opravárenství dopravních prostředků
 • Bezpečnost práce při ruční manipulaci s materiálem a břemeny
 • Provádění kontroly na základě podnětů na porušování pracovněprávních předpisů
 • Dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu a údržbě tlakových a plynových zařízení v kotelnách na plynná paliva
 • Bezpečnost provozu pohyblivých pracovních plošin
 • Kontrola plnění úkolů zadavatele stavby
 • Provádění kontrol v zařízeních sociální péče, zejména v domovech důchodců a domech s pečovatelskou službou
 • Kontroly dodržování pracovněprávních předpisů při zaměstnávání fyzických osob agenturami práce
 • Kontroly vysílaných pracovníků v rámci poskytování služeb
 • Integrovaná inspekce podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií
 • Program „Bezpečný podnik“
 • Kontroly zaměřené na dodržování stanovených podmínek upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi
Bezpečnost práce ve stavebnictví

Stavebnictví patří k odvětvím s vysokým počtem pracovních úrazů, zvláště úrazů závažných a smrtelných. V posledních letech dochází k nejvyššímu počtu smrtelných a závažných pracovních úrazů, jejichž zdrojem je pád z výšky, do hloubky, propadnutí krytinou nebo sesutí z volného okraje. K vysokému počtu pracovních úrazů ve stavebnictví dochází dále při zemních pracích (práce v nezajištěných výkopech), dopravě na staveništi a montážních pracích, kde práce nejsou prováděny v souladu s bezpečnostními požadavky.

Úkol bude zaměřen shodně jako v minulém roce na všechny uvedené rizikové činnosti na staveništi. Cílem je zajistit dodržování právních předpisů o bezpečnosti práce na staveništích a tím i bezpečný způsob práce, který vede k prevenci úrazů. Kontroly budou zaměřeny na zajišťování bezpečnosti práce při pracích ve výškách, při zemních pracích, při dopravě na staveništi a při montážních pracích.

Kontroly budou provedeny u:

 1. malých a středních organizací, zejména u organizací, v nichž byly při minulých kontrolách zjištěny závažné nedostatky,
 2. organizací s nadprůměrnou úrazovostí,
 3. nově vzniklých organizací,
 4. organizací, u kterých od poslední kontroly uplynula doba minimálně 5 let.

Každý OIP provede kontrolu nejméně u 80 organizací.

Kontroly budou zaměřeny mimo jiné na následující okruhy:

 • vzájemná informovanost zhotovitelů stavby o rizicích a přijatých opatřeních;
 • vyhodnocení rizik a poskytování OOPP;
 • školení zaměstnanců a zdravotní způsobilost;
 • zajištění staveniště, pracoviště a zařízení stavenišť;
 • zajištění zaměstnanců proti pádu z výšky, popřípadě do hloubky;
 • bezpečnostní požadavky na technické konstrukce;
 • zajištění výkopových prací a stěn výkopů;
 • bezpečnost při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi;
 • provádění prací zdvihacími zařízeními, systém bezpečné práce, manipulace s materiálem;
 • provoz staveništních rozvaděčů a pohyblivých přívodů.

Pokračování v příštím čísle