Práce a zdraví č. 3/2008 - Hasiči ve výškách umějí

Hasičský záchranný sbor ČR je základní složkou integrova-ného záchranného systému (IZS). Jeho nejběžnější činností je sice zhruba z jedné třetiny hašení požárů, ale zvyšuje se počet tzv. technických zásahů. Jsou to například doprav-ní nehody, práce na vodě, čerpání vody, havárie spojené s únikem nebezpečných látek, ale také nejrůznější technická a technologická pomoc. Téměř u všech druhů mimořádných události se mohou vyskytnout situace, kdy hasiči musejí použít lanovou techniku – a k provádění základních činností ve výšce a nad volnou hloubkou jsou proto náležitě vybaveni, vyškoleni a pravidelně proškolováni ve specializačních kurzech.

Takové záchranné práce ve výšce, které vyžadují např. sestup a výstup po laně nebo pracovní polohování a lezení, jsou řízeny postupy, umožňujícími použití nestandardních prostředků a vybavení bezpečné pro překonání výškových rozdílů. Pomocí lanové techniky tak může být dosaženo všech výškových úrovní místa zásahu. Způsob záchrany osob z výšky a volné hloubky a prací ve výšce a nad volnou hloubkou pomocí lanové techniky se zásadním způsobem odlišuje od záchrany osob a prací pomocí výškové techniky.

Používané prostředky, vybavení a me-tody musejí v situacích, kdy hrozí nebezpečí pádu, umožnit bezpečné provádění záchranných a likvidačních prací a přispět k co možná nejrychlejší a nejbezpečnější záchraně.

Za práce ve výškách a nad volnými hloubkami se považuje činnost nebo pohyb hasiče na nezajištěných konstrukcích a pracovištích, při které je ohrožen pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesutím. Při řešení mimořádných událostí se do této situace hasiči dostávají velmi často.

Teorie i praxe

Pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou má Hasičský záchranný sbor ČR množství vnitřních předpisů. Jsou to například pokyny GŘ ředitele HZS ČR a NMV č.35/2002, kterým se určují podmínky používání lan určených k lanovému přístupu a k záchraně, č. 46/2002, ve znění pokynu č. 22/2003, kterým se upravuje vybavení hasiče a základní vybavení cisternové automobilové stříkačky, zajišťující výjezd družstva jednotky požární ochrany, věcnými prostředky požární ochrany pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou, pokyn generálního ředitele HZS ČR a NMV č. 18/2006, kterým se stanoví zásady zřizování lezeckých družstev a lezeckých skupin, vybavení a odborná příprava jednotek požární ochrany pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou (dále jen „pokyn č. 18/2006).

Hasič-instruktor pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou je schopen teoreticky a prakticky připravovat hasiče se specializací pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou na situace, se kterými se mohou v praxi setkat. Kromě toho, že je komplexně vyškolen pro tyto práce, má hlubší vědomosti v oboru horolezectví, speleologického lezení, v odůvodněných případech i důlního záchranářství, musí mít pedagogické schopnosti a být schopen nabyté znalosti a dovednosti předávat vhodným způsobem hasičům se specializací pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou na všech kvalifikačních stupních.

Také každý člen sboru dobrovolných hasičů v obcích musí mít základní vědomosti o zásadách pohybu ve výšce a nad volnou hloubkou, být schopen provést vlastní sebejištění, zachránit se slaněním a ovládnout použití základních uzlů. Mnohem širší okruh znalostí a praktických dovedností pak musí mít hasič – příslušník Hasičského záchranného sboru ČR. V jednotlivých krajích jsou pak ustavována lezecká družstva a skupiny, v nichž jsou zařazeni hasiči s touto specializací. Lezecké družstvo se skládá z velitele a pěti hasičů se specializací pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou (minimální stav lezeckého družstva ve službě je velitel a tři hasiči se specializací pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou). Lezecká skupina se skládá minimálně ze dvou hasičů se specializací pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou ve službě a je začleněna v družstvu 1+5 nebo 1+3, lezecká skupina musí mít stanoveného vedoucího. Činnost lezeckých družstev a le-zeckých skupin v rámci HZS kraje musí být zajištěna funkcí hasiče-instruktora pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou, hlavního instruktora a osobou po-věřenou péčí o věcné prostředky požární ochrany pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou.

Lezecká družstva a skupiny jsou nasazovány na záchranné a likvidační práce, kde je nutný sestup a výstup po laně, využití lanové techniky, kdy situace u zásahu vyžaduje činnost nad rámec běžně vycvičeného hasiče a je nutné použít nadstandardní prostředky a vybavení pro bezpečné překonání výškových rozdílů v místě zásahu.

Výběr příslušníků HZS ČR do lezeckých družstev a lezeckých skupin se provádí na základě dobrovolnosti a zájmu, zkoumají se však také psychické, fyzické a odborné předpoklady. Příslušník HZS ČR musí pro zařazení do lezeckého družstva nebo lezecké skupiny úspěšně absolvovat základní odbornou přípravu hasičů se specializací pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou.

Jednotky HZS podniků, SDH podniků a SDH obcí mohou zřídit lezecká družstva nebo lezecké skupiny. Způsob základní a pravidelné odborné přípravy hasičů, se specializací pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou, hasičů-instruktorů pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou, minimální početní stav lezecké skupiny nebo lezeckého družstva, vybavení věcnými prostředky pro práce ve výšce nad volnou hloubkou a další náležitosti se potom řídí ustanoveními výše citovaného pokynu č. 18/2006. Zřízení lezecké skupiny nebo lezeckého družstva u jednotky SDH obce je možné po až souhlasném vyjádření HZS kraje.

Systém školení hasičů

Odborná příprava členů jednotek SDH obcí probíhá v souladu s pokynem GŘ HZS a NMV č. 36/2003, ve znění pokynu č. 38/2005, k provádění odborné přípravy a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků.

Hasiči se specializací pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou lezeckou technikou – členové lezeckého družstva – musejí absolvovat každoročně odbornou přípravu 10x 12 hodin a členové lezeckých skupin přípravu 10x8 hodin podle pokynů hasiče instruktora pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou. Pro obě skupiny dále platí 24 hodin nedělitelných mimo smě-nu. Nejvyšším kvalifikačním stupněm pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou v rámci jednotek požární ochrany je hlavní instruktor HZS kraje. Hlavní instruktoři HZS krajů tvoří sbor hlavních instruktorů HZS ČR, který má kromě jiného tyto úkoly:

  • navrhování hlavních směrů a náplně pravidelné odborné přípravy hasičů instruktorů
  • analýza zásahů lezeckých družstev a skupin HZS ČR
  • návrhy řešení odborné přípravy a stanovení typových postupů připráci ve výškách a nad volnou hloubkou
  • posuzování nových tréninkových a zá-sahových postupů pro výuku
  • spolupráce se specialisty ostatních složek IZS a výrobci zařízení