Práce a zdraví č. 3/2008 - Práce ve výškách a nad volnou hloubkou

Trochu teorie neuškodí

Zaměstnavatel musí provést zajištění proti pádu pokud se zaměstnanci pohybují na pracovištích a přístupových komunikacích nad vodou nebo nad látkami, ohrožujícími při pádu život (např. popálení, poleptání, otrava, zadušení).

Rovněž tak na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m.

Práci ve výškách nelze provádět při nepříznivých povětrnostních podmínkách. Tehdy je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za nepříznivé povětrnostní podmínky, které výrazně zvyšují nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje: bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, dále vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) zejména při práci na zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf). Platí to i pokud je dohlednost v místě práce menší než 30 m, a teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C.

Zajištění se provádí především stanovením technických a organizačních opatření k zabránění pádu z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí, případně k bezpečnému zachycení. Ochrana proti pádu se zajišťuje přednostně pomocí technické konstrukce (ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytné lešení, ohrazení nebo sítě, lešení nebo pracovní plošiny). Stejně jako u minimalizace ostatních rizik se prostředky osobní ochrany používají teprve pokud povaha práce vylučuje použití technických konstrukcí nebo není-li jejich použití účelné nebo dostatečné.

Zvláštní pozornost je nutno věnovat krytům kanálů a všem prohlubním, které přesahují půdorysný rozměr 25 centimetrů. Zde je nutno zajistit jejich překrytí ihned po vzniku, pomocí poklopů o odpovídající únosnosti, zajištěných proti posunutí. Další možností, která brání propadnutí do otvorů a terénních prohlubní je zajištění zábradlím nebo ohrazením.

Na všech plochách, které nezaručují, že jsou při zatížení bezpečné proti prolomení, musí být provedeno zajištění proti propadnutí.

U zajištění v žádném případě nelze akceptovat používání nestabilních předmětů.

Zásady technického zajištění

1. Ochranné zábradlí, které musí mít alespoň horní madlo a ochranné lišty o výšce minimálně 15 centimetrů. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být prostor mezi horním madlem a ochrannou lištou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením jednou nebo více středních tyčí, případně jinou vhodnou výplní, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horního madla nejméně 1,1 m nad podlahou. Pokud technologický postup vyžaduje dočasné odstranění zábradlí, musí být přijata účinná náhradní bezpečnostní opatření. Bezprostředně po dokončení pracovní operace, která si odstranění vyžádala, musí být zábradlí opět osazeno.

2. Lešení, k němuž musí být průvodní dokumentace a návod na montáž a používání. Návod na montáž, včetně potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici zaměstnancům, kteří lešení montují, používají a demontují.

Pokud se potřebná dokumentace k lešení nedohledá a není montována ve shodě s českou technickou normou, musí být odborně způsobilou osobou proveden výpočet pevnosti a stability.

Při stavbě, provozu a demontáži lešení musí být v jeho nejbližším okolí zajištěna bezpečná doprava, včetně pohybu chodců na přilehlých komunikacích a chodnících

Lešení musí být pevné a stabilní, musí být kotveno a úhlopříčně vyztuženo, všechna patra lešení musejí být opatřena dvoutyčovým zábradlím, podlahy lešení musejí být zhotoveny ze schválených podlahových dílců, zajištěných proti posunutí. Pokud je okraj podlahy vzdálen od stěny objektu více než 25 cm, musí být lešení vybaveno i zde zábradlím.

Nejmenší výška patra lešení smí být nejméně 1,8 m, podchodná výška lešení pro veřejný provoz nejméně 2,1 metru, lešení smí být používáno až po jeho úplném dokončení a předání. To musí být provedeno písemně.

Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v souladu s návodem na montáž a demontáž, obsaženým v průvodní dokumentaci a pod vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti mohou pouze zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti ověřeny. Obsah a četnost školení s ohledem na nová nebo změněná rizika práce, způsob ověřování znalostí a dovedností účastníků školení a vedení dokumentace o školení stanoví zaměstnavatel.

3. Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu musí být určen v technologickém postupu.

Pokud není z důvodu jednoduchosti technologický postup zpracováván, určuje vhodný způsob zajištění proti pádu, včetně míst kotvení, odborně způsobilý zaměstnanec, pověřený zaměstnavatelem.

Zaměstnavatel musí zajistit, aby zaměstnanec, provádějící práce při použití osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu, byl pro předpokládané činnosti vyškolen, zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech.

V neposlední řadě musí být zjištěna zdravotní způsobilost zaměstnance.

U prací ve výšce nad 10 metrů je vyžadována preventivní prohlídka do padesáti let věku jedenkrát za tři roky, nad padesát let věku jednou za rok!

Zásady při používání žebříků

Žebřík smí být používán jen pokud je použití opodstatněné a účelné, případně, kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití jiných prostředků neumožňují.

Celotělový bezpečnostní postroj Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí, jako například přenosné řetězové pily nebo ruční ruční pneumatické nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat!

Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg a nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna osoba.

Žebříky, používané pro výstup (sestup), musejí svým horním koncem přesahovat výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet.

Přenosné dřevěné žebříky o délce více než 12 m nelze používat.

Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce.

Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky.

Zaměstnavatel musí zajistit provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na používání.

Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů, je nutno vždy bezpečně zajistit:

Rozměr ohroženého prostoru se určuje v závislosti na výšce pracoviště, čím vyšší budova, tím se rozměr ohroženého prostoru zvyšuje. U budov nebo pracovišť nad 30 metrů je to 1/10 výšky.

Školení zaměstnanců

Zaměstnavatel musí zajistit školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou v dostatečném rozsahu pro všechny zaměstnance, u nichž lze předpokládat práci ve výšce, a to zásadně ještě před přidělením takové práce.

Miloslav Čech
odborně způsobilá osoba pro prevenci rizik