Práce a zdraví č. 3/2008 - Třináct firem získalo plaketu a osvědčení „Bezpečný podnik“

Třináct firem získalo plaketu a osvědčení „Bezpečný podnik“
Při příležitosti mezinárodního veletrhu Interprotec převzali zástupci třinácti firem, které splnily požadavky programu Bezpečný podnik plakety a osvědčení z rukou státního tajemníka a náměstka ministra práce a sociálních věcí JUDr. Petra Šimerky a generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce Ing. Rudolfa Hahna.

Program „Bezpečný podnik“ je založen na zásadě, že zdravé pracoviště je nedílnou součástí programu řízení jakosti každé úspěšné firmy. Naplnění požadavků programu přispívá nejen k vyšší úrovni prevence pracovních rizik, ale i k vyšší kultuře bezpečnosti práce, lepší pracovní pohodě, vyšší produktivitě práce a v neposlední řadě i k vyšší konkurenceschopnosti firmy a k vytvoření si výhodnějších podmínek pro jednání s obchodními partnery.

Přísné podmínky

Programu „Bezpečný podnik“ se může účastnit každá firma v případě, že v ní prováděné činnosti představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví osob, případně i životního prostředí, a to bez ohledu na svou velikost.

Řada podniků pak také vyžaduje systémový přístup k řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i od svých dodavatelů, a tak dochází ke zvyšování úrovně bezpečnosti práce u většího počtu firem, než je počet držitelů certifikátu „Bezpečný podnik“, což je také jedním z cílů programu.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, které realizaci programu ve firmách plně podporuje, a Státní úřad inspekce práce, který je garantem programu, velmi oceňují zejména přístup managementu podniků, které se do programu Bezpečný podnik zapojily již od jeho vyhlášení v roce 1996. Po celou dobu podniky plní, i přes řadu problémů, požadavky programu, který je opravňuje po dobu tří let používat certifikát „Bezpečný podnik“. Některé podniky tento certifikát převzaly v letošním roce již počtvrté. Stejně potěšitelná je skutečnost, že se k účasti na programu každoročně hlásí nové firmy, které se nenechávají odradit jeho náročností.

Produktivita, kvalita a bezpečnost při práci jsou spolu velmi úzce propojeny. Bezpečné a zdraví neohrožující pracovní podmínky a pracovní prostředí vytvářejí v praxi samotní zaměstnavatelé. Kvalita pracovního života jednotlivce, stejně jako produktivita a konkurenceschopnost firmy se tedy odvíjí také přímo úměrně k prostředí a podmínkám, které management podniku pro své zaměstnance vytvoří.

Proto se stále větší důraz klade na prosazování systémového přístupu k řízení podniku, který by vedle výroby a provozu pokrýval i oblast bezpečnosti a ochrany při práci. Program Bezpečný podnik představuje způsob zavedení takového řízení firmy, motivující ke zvyšování úrovně BOZP a zlepšování pracovních podmínek.

Čelit rizikům

Počet pracovních úrazů v České republice se pohybuje v průměru nad 80 000 pracovních úrazů ročně. Neustále se také prodlužuje doba trvání pracovní neschopnosti v důsledku utrpěného pracovního úrazu. Zvyšuje se výskyt specifických nemocí z povolání spojených zejména s onemocněními pohybového aparátu a s chorobami způsobenými psychickým vypětím. Přitom se také v důsledku narůstajících nákladů na nemoci z povolání a pracovní úrazy významným způsobem zatěžují nejen zaměstnance, ale i zaměstnavatele a stát.program „Bezpečný podnik“ tak tvoří důležitou součást plnění úkolů Národní politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČR, která navazuje na strategii Evropské unie v oblasti bezpečnosti práce. Jeden z klíčových požadavků evropské strategie ukládá zemím Evropské unie do roku 2012 snížit počet pracovních úrazů o 25 %. Dosažení tohoto cíle se výrazněji přibližuje právě i díky těm firmám, které plní požadavky programu Bezpečný podnik.

Společnosti, které převzaly certifikát „Bezpečný podnik“:

ArcelorMittal Ostrava a. s.
ArcelorMittal Tubular
Products Ostrava a. s.
Avia Ashok Leyland Motors s. r. o.
BLOCK a. s.
BorsodChem MCHZ, s. r. o.
Bosch diesel s. r. o.
Dřevozpracující družstvo
Hexion Specialty Chemicals, a. s.
Kopos Kolín a. s.
Lovochemie, a. s.
MANN+HUMMEL (CZ) s. r. o.
Metrostav a. s.
Vesuvius Česká republika, a. s.