Práce a zdraví č. 3/2008 - Zeptali jsme se za vás...

vedoucího inspektora oblastního inspektorátu práce pro hl. město Prahu Ing. Michala Ronina
Byl jste nedávno jmenován do funkce vedoucího inspektora oblastního inspektorátu práce pro hl. město Prahu. Pokud se dá hovořit o tom, že každý kraj má svá specifika, co považujete za největší problémy v oblasti BOZP právě v Praze?

Praha je specifická především v tom, že je zde velké množství:

  • podnikajících subjektů a podstatná část z nich vyvíjí činnost také v ostatních krajích;
  • subjektů, které poskytují služby (obchod, zdravotnictví, školství, peněžnictví, doprava, stravování, ubytování, ochrana objektů atd.);
  • zahraničních firem a pracujících cizích státních příslušníků;
  • dočasných pracovišť s ohledem na velký objem stavebních a udržovacích prací;
  • obchodních a kulturních objektů s velkou koncentrací osob.
Ve výčtu zvláštností nelze opomenout ani skutečnost, že Praha je sídlem podstatné části státní správy, jejich organizačních složek a jimi řízených příspěvkových organizací. Inspekce práce podle zákona č. 251/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů nemá působnost pouze v oblasti bezpečnosti práce, ale také v oblasti pracovněprávních vztahů a pracovních podmínek. Oblasti spolu velmi souvisejí a z tohoto důvodu by bylo nekorektní hovořit jen o bezpečnosti práce.

Největší problémy jsou ve stavebnictví, kdy při stavebně montážních pracích nejsou dodržovány základní bezpečnostní zásady, především při pracích ve výškách, výkopových a zemních pracích, skladování a manipulaci s materiálem. S ohledem na velké zastoupení služeb jsou největší problémy s dodržováním pracovních režimů s ohledem na délku pracovních směn, týdenní limity pracovní doby, přesčasy a odpočinky mezi směnami a týdny. Za první pololetí roku 2008 narůstá počet případů, kdy zaměstnavatel nevyplácí mzdu v termínu podle pracovní smlouvy, nebo nevyplácí mzdu již delší časové období, neplatí za práci přesčas vůbec, nebo nevyplácí příplatky za přesčasovou práci.

Mezi specifika Prahy, patří také to, že s ohledem na pracovní příležitosti, vyšší anonymitu se zaměstnanci se svými podněty mnohem častěji obracejí na inspekci práce v případech, kdy zaměstnavatel neplní své povinnosti. V podnětech je více než z 90 % zastoupena problematika pracovněprávní, pracovních podmínek a odměňování za vykonanou práci.

Myslíte si, že informovanost zaměstnavatelů, ale i zaměstnanců v oblasti BOZP je dostatečná?

Právní vědomí jak zaměstnavatelů, tak zaměstnanců je malé, a to proto, že problematika pracovního práva a zásad bezpečné a zdraví neohrožující práce v učebních osnovách odborných učilišť, středních a vysokých škol jsou obsaženy jen výjimečně.

Při nástupu do zaměstnání převládá nedostatečná příprava k výkonu pracovní činnosti, a tak většina zaměstnavatelů a zaměstnanců v malých a středních podnicích řeší až vzniklý problém. V horším případě, až když se „něco“ stane.

Jak hodnotíte dodržování bezpečnostních předpisů u malých firem v oblasti stavebnictví?

Problémy malých firem vznikají zejména z důvodu, že jsou subdodavateli stavebních prací a často přijímají zakázky, pro které nemají dostatečné personální a technické zázemí a malý časový prostor pro realizaci zakázky.

Další problémy vznikají podepsáním smlouvy s odběratelem, i když smlouva neobsahuje problematiku vzájemné spolupráce a koordinaci činností v případech, kdy na daném pracovišti současně vykonává práci více zaměstnanců různých subjektů.

Lepší je situace v dodržování bezpečnosti práce na staveništích, kde podle zákona č. 309/2006 Sb. vykonává svoji činnost koordinátor stavebních prací. Stále však zůstane mnoho staveb, kde koordinátor nebude, a tam nezbývá nic jiného, než zvýšenýdohled jak za strany zaměstnavatele, tak inspekce práce.

Jaké kontroly podle plánu kontrolní činnosti pro rok 2008 již proběhly a s jakým výsledkem?

Plán kontrolních akcí roku 2008 je veřejně přístupný na webových stránkách SÚIP (www.suip.cz) a většina těchto úkolů bude uzavřena a vyhodnocena po 30. 11. 2008.

Úkoly jsou zaměřeny na problémové obory a činnosti. Plán kontrol obsahuje úkoly, zaměřené na kontrolu bezpečnosti práce ve stavebnictví, dodržování pracovního režimu řidičů, bezpečnost při manipulaci s materiálem, systém zajišťování BOZP v malých a středních podnicích, kontrolu plnění povinností zadavatelů staveb, kontrolu agentur práce a agenturního zaměstnávání.

O výsledcích jednotlivých úkolů bude po jejich ukončení zpracována samostatná zpráva a výsledky budou k dispozici na webových stránkách. Dílčí výsledky budou až po uzavření pololetí.

Plán kontrolních akcí pro rok 2008 má 15 bodů. Kolik oblastních inspektorů tyto kontrolní akce provádí v Praze?

Kontroly v Praze provádí 39 inspektorů, a to včetně 3 vedoucích odborů. Podstatná část jejich kontrolní činnosti je vyvolána podněty zaměstnanců nebo zaměstnavatelů na neplnění povinností v oblasti pracovněprávních vztahů, pracovních podmínek, bezpečnosti práce a neplnění smluv a dohod. Rozsáhlá je také poradenská činnost inspektorů v rámci poradenských dnů, každé pondělí a středu na inspektorátu.

Právě poradenské dny významně přispívají ke zvyšování právního vědomí zaměstnanců a zaměstnavatelů a vytvářejí vhodné prostředí při řešení vznikajících problémů a nejasností při plnění práv a povinností, vyplývajících z právních předpisů.

Cílem inspekce práce nejsou pokuty, ale náprava závadného stavu. I přes tuto zásadu inspekce při zjištění závažných nedostatků, s ohledem na závažnost správního deliktu, zejména způsobu jeho spáchání a okolnostem, za kterých byl spáchán, využívá oprávnění k uložení pokuty.

Za závažné lze považovat především nepřijetí opatření proti opakování vzniku pracovního úrazu ze stejných zdrojů a příčin, neodstranění nedostatků zjištěných při předchozích kontrolách, opakování nedostatků, neodstranění nedostatků, o nichž zaměstnavatel byl informován svými zaměstnanci, ignorování oprávněných požadavků zaměstnanců, vyplývajících z předpisů a dohod.

V případě sankce je potřebné připomenout, že vedle sankcí podnikům, ze zákona o inspekci práce, jsou zde sankce fyzickým osobám formou pořádkové pokuty v případech, kdy nevytvářejí podmínky k výkonu kontroly, neposkytují součinnost tím, že nepodávají pravdivé a úplné informace o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech, včetně dokladů a písemností.

děkujeme za rozhovor