Práce a zdraví č. 4/2008 - Damoklův meč nad vyhrazenými elektrickými technickými zařízeními

Českým podnikům hrozí, že budou zpřísněny kontroly vyhrazených elektrických technických zařízení. Vyplývá to z návrhu vyhlášky č. 20 zákona č. 174, kterou připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Takovou změnu ovšem podniky odmítají a Svaz průmyslu a dopravy (SP ČR) připravil řadu argumentů, které poukazují na neodůvodněnost postupu ministerských úředníků. „Svaz po posouzení předloženého návrhu v pracovní komisi pro otázky bezpečnosti práce zásadně nesouhlasí s navrhovaným postupem ani s vlastním návrhem předmětné vyhlášky a požaduje legislativní práce na návrhu tohoto prováděcího předpisu zastavit,“ uvádí se v nekompromisním stanovisku SP ČR.

Hlavním argumentem proti přijetí nové vyhlášky je její nesystémovost. Jinak řečeno, zaměstnavatelé se domnívají, že pokud vláda chce naplňovat Národní politiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, opírající se i o zákon o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení, který by nově upravoval problematiku po 31. prosinci 2011, neměly by se vydávat dílčí nové prováděcí předpisy. „Narušuje se tím jednotný systém řízení a zcela se tím mění veškerá filozofie,“ poznamenává František Hrobský z Chemopetrolu, který je předsedou Komise bezpečnosti práce SP ČR.

Pokud totiž vyhrazená technická zařízení zahrnují čtyři okruhy, které mají být ošetřeny jednotně, nevidí zaměstnavatelé důvod, proč by nyní měly být z této skupiny vyčleněny vyhrazená elektrická technická zařízení.

Podstatné je, že z předloženého vládního návrhu nevyplývá nezbytnost z hlediska snižování počtu úrazů při pracích na zařízeních a jejich ob-sluze. Jak naznačuje statistika, počty pracovních úrazů se v posledních letech snižují. Jen v loňském roce byl meziročně zaznamenám pokles pracovních úrazů s pracovní neschopností o 6,2 procenta. Klesá také počet úrazů elektrickým proudem. „V posledním období se objevují nové technologie, které jsou daleko bezpečnější a mají třeba dvacetiletou záruku. V řadě případů už není revize potřeba tak často. Vzhledem k pokroku jak v pracovních technologiích, tak v technických zařízeních by měly připravované právní úpravy na tyto změny reagovat zjednodušením, právních úprav. Například v Německu se od roku 2002 považují z elektrických zařízení se zvýšenou mírou rizika pouze ta, která jsou umístěna ve vlhkém či výbušném prostředí,“ říká Petr Jarolímek, sekretář Komise bezpečnosti práce Českého svazu zaměstnavatelů v energetice.

Přitom samo MPSV nedefinovalo jasně vyhrazená elektrická zařízení. Pracovní skupina na ministerstvu, která měla úkol tato zařízení vymezit, byla rozpuštěna bez ukončení úkolu.

Navrhované změny se dotýkají nejen energetických podniků, nýbrž celého spektra firem, včetně strojírenských. Pokud by byl návrh vyhlášky přijat v současném znění, znamenalo by to zvýšení počtu kontrol.

„Vzniká oprávněná pochybnost, zda by Institut technické inspekce byl schopen kapacitně osvědčovat úroveň bezpečnosti zařízení,“ tvrdí Jitka Hejduková, ředitelka Zaměstnanecké sekce SP ČR a s ní se shodují další odborníci. Dodávají, že kvůli nedostatečné kapacitě inspekce by mohly nastávat případy prodlení, čímž by bylo obtížné řešit úhrady nákladů z prodlení při uvádění do provozu. Ostatně jeden z důvodů, proč zaměstnavatelé odmítají současný návrh MPSV je právě obava ze zvýšení nákladů kvůli častějším technickým kontrolám. Pro firmy je zcela neakceptovatelné, že ministerstvo jasně nevyčíslilo finanční dopady navrhovaných změn na podnikatelskou sféru. „Chybí konkrétní propočty dopadů nákladů pro podnikatelskou sféru: Stejně tak chybí údaje, od nichž se má odvíjet MPSV předpokládané snížení nákladů firem o 20 procent,“ pochybují experti SP ČR. Naopak se domnívají, že návrh vyhlášky by přinesl podnikatelským subjektům nárůst administrativní zátěže a finančních nákladů. Proto zaměstnavatelé, zastoupení Svazem průmyslu a dopravy ČR, z výše uvedených důvodů požadují a prosazují zachování současné právní úpravy.

PhDr. Milan Mostýn
Tiskový mluvčí Svazu průmyslu a dopravy ČR

Poznámka redakce:

několik údajů na vysvětlení

Všeobecně se za vyhrazená elektrická zařízení elektro považují ta zařízení, která mohou způsobit zvýšení ohrožení života, zdraví nebo majetku. Proto výrobci, projektanti a provozovatelé mají zvláštní povinnosti, uložené jim předpisy k zajištění bezpečnosti práce u těchto VTZ. Na dodržování těchto předpisů dohlížejí pracovníci orgánů Inspektorátu bezpečnosti práce.

Jedná se zejména o tato zařízení:

a) pro výrobu, přeměnu, rozvod a odběr elektrické energie
b) určená pro ochranu před účinky atmosférické elektřiny
c) určená pro ochranu před účinky elektrostatické elektřiny

Základní povinnosti provozovatele:

Zákoník práce a další navazující předpisy ukládají odpovědnému provozovateli elektrických zařízení povinnost zajistit bezpečnost pracovníků při prováděné práci a z výše uvedených důvodů jim ukládá tyto povinnosti:

a) uvádět do provozu jen ta zařízení, u kterých byl bezpečný a provozuschopný stav zjištěn zprávou o výchozí revizi elektrického zařízení, podle ČSN 33 1500
b) zajistit provádění pravidelných revizí el. zařízení v rozsahu, který požadují platné ČSN, a to v termínech podle ČSN 33 1500
c) zajistit provádění revizí el. ručního nářadí podle ČSN 33 1600 v termínech které požaduje ČSN
d) vést o rozvodu el. proudu základní dokumentaci a v dokumentaci podchycovat všechny změny, které nastaly od doby jeho zřízení
e) zajistit dostatečnou a zejména kvalifikovanou odbornou údržbu a odborné a kvalifikované odstraňování zjištěných závad
f) zajistit vedení knihy závad pro tato zařízení, zajišťovat jejich odstraňování a provádění oprav zařízení

Povinnosti pracovníků:

Ze zákonů, zejména ze zákoníku práce vyplývají vůči pracovníkům pro odpovědného provozovatele závazné a nikým nazastupitelné povinnosti. Z hlediska VTZ elektro se jedná zejména o tyto povinnosti:

a) organizace smí pracovníky pověřovat činností na el. zařízení, řízením činnosti, řízením provozování a samostatným projektováním až po splnění všech předepsaných podmínek uvedených pro každou kvalifikaci ve vyhl. č. 50/78 Sb.
b) pravidelně jednou za rok seznamovat všechny pracovníky s první pomocí při úrazech el. proudem
c) jednou za rok vyškolit dostatečný počet pracovníků pro poskytování první pomoci při úrazu el. proudem
d) vybavit všechny pracovníky předepsanými pracovními a ochrannými pomůckami, a to podle druhu jimi vykonávané práce
e) vybavit odborné pracovníky pro práci na el. zařízení potřebnými nástroji a měřícími přístroji