Práce a zdraví č. 4/2008 - Práce ve výškách z pohledu kontrolní činnosti Oblastního inspektorátu práce v Plzni

Není žádnou novinkou, že práce ve výšce a nad volnou hloubkou je již řadu let jednou z nejčastějších okolností vzniku pracovních úrazů. Všechny oblastní inspektoráty práce se každoročně setkávají s množstvím nesmyslně vzniklých pracovních úrazů v důsledku pádu z výšky, protože nebyla dodržena základní bezpečnostní pravidla a základní principy pro práci ve výšce. Jedná se často nejen o pochybení v oblasti osobní nebo kolektivní bezpečnosti, ale mnohdy jde o chyby v systému řízení BOZP ze strany zaměstnavatelů.

Oblastní inspektorát práce v Plzni (dále „OIP“) se v roce 2007 zaměřil mimo jiné na provádění namátkových kontrol fasádních lešení hojně používaných pro výstavbu zateplování objektů, přestože zkušenosti z roku 2006 naznačovaly jednoznačně stoupající trend kvality lešení po prováděných kontrolách.

Tímto neohlášeným postupem bylo zkontrolováno více než 18 konstrukcí lešení na území Plzně a Karlových Varů. Prakticky ve všech případech byla uložena pokuta. Kromě vlivu takto uložených sankcí se částečně projevil i efekt bleskového šíření zpráv mezi podnikateli, v jehož důsledku zřejmě docházelo k operativnímu zlepšování stavu používaných lešení.

Za zmínku pak stojí případ jedné kontroly prováděné za přítomnosti televizního štábu: V pátek byly práce na demontáži lešení OIP ústně zakázány a než OIP stačil vydat písemný zákaz činnosti, lešení se s „podnikavci“, kteří se do demontáže pustili ihned po odchodu inspektorů, v sobotu zřítilo. Sami lešenáři, kteří lešení demontovali, po této havárii přiznali, že pokud by lešení spadlo

v pátek a nikoli v sobotu, bylo by v okolí lešení, tedy v prostoru jím ohroženém, mnohem více lidí, než v sobotu, kdy se v inkriminované době u lešení nikdo jiný krom lešenářů nepohyboval. Přestože škoda dosáhla téměř 500 000,- Kč, nedošlo k žádnému zranění. Celá záležitost byla důsledkem naprosto špatné koordinace a organizace práce na stavbě.

Nejen lešení však bylo předmětem zájmu inspektorů při kontrolní činnosti OIP Plzeň v roce 2007. Pozornost byla dále věnována i dalším rizikovým činnostem, kterých je ve stavebnictví díky rozmanitosti profesí více než v jiných oborech.

Za jeden z největších problémů je pak možno považovat nedostatečné provádění kontroly zaměstnanců na staveništích, zda vůbec a jakým způsobem používají přidělené nezbytné osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP). Tento nešvar je zakořeněn zejména u menších firem.

V roce 2007 šetřil OIP celkem 12 závažných pracovních úrazů v souvislosti se stavební výrobou či montáží. Z toho se ve 3 případech jednalo o smrtelné úrazy a v osmi případech o pády z výšky.

Stále častěji se projevuje absence zkušených odborníků v jednotlivých profesích, kteří jsou nahrazováni neodbornou levnou pracovní silou ze zahraničí. Zaměstnavatelé hledí spíše na ekonomický přínos výkonu práce a zanedbávají pracovní podmínky, které zaměstnancům vytvářejí. Z kontrol prováděných mimo ohlášení je pak jasně patrné, že dodržování BOZP je postaveno až na samý okraj zájmu a pracovních povinností.

Závěrem je nutné připomenout, že před ČR stojí úkol EU snížit do roku 2012 pracovní úrazovost o 25 %. Cesta k jeho naplnění bude velmi složitá a oblastní inspektoráty práce na ní musí sehrát významnou úlohu. Největším hříšníkům na poli úrazovosti bude OIP v Plzni věnovat trvale zvýšenou pozornost, včetně využívání sankcí v citelné poloze.

Vilém Schwab, inspektor
Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni

Těžký PÚ při práci na elektrickém zařízení

V květnu 2008 čtyřčlenná pracovní skupina, pod vedením vedoucího práce, prováděla opravy na el. vedení. V místě souběžného vedení dvou tras došlo k tomu, že v důsledku nedostatečného řízení zajišťovacích prací jeden člen pracovní skupiny vylezl omylem na vedlejší stožár jiných vvn linek, které nebyly předem vypnuty.

U vodiče nezajištěné linky došlo k přeskoku napětí a k popálení onoho pracovníka. Po vypnutí vedení a sestupu zraněného ze stožáru za pomoci spolupracovníků, byl zraněný, po zajištění nezbytné první pomoci, převezen do nemocnice. Příčinou tohoto úrazu, bylo nedostatečné řízení zajišťovacích prací na vedení vvn.

Smrtelný PÚ při práci ve výšce

V březnu 2008 zaměstnanci stavební firmy pracovali na střešním plášti nově budované skladové haly. Na konci směny byl jeden z nich poslán uklidit ruční nářadí. Přitom se pohyboval i na části střechy, kde byl neoznačený, dostatečně pevně nezakrytý otvor světlíku. Došlo k tomu nejhoršímu, pracovník, pohybující se v jeho těsné blízkosti, propadl světlíkem na betonovou podlahu skladu.

Jednoznačnou příčinou tohoto úrazu bylo nedostatečné zajištění pracoviště-střechy kolektivním ochranným zařízením (zábradlím, nebo pevným zakrytím) proti pádu z výšky.

Tento pád mu způsobil smrtelné zranění, kterému následně podlehl.

OIP pro Střední Čechy