Prostorové řešení skladu

Důležité parametry
pro sestavení návrhu
prostorového řešení skladu

Zboží:
• typ skladovací jednotky (paleta, box, volně, karton, balík, svazek, kontejner,…),
• rozměry skladovací jednotky, s důrazem na možné přesahy manipulačních a přepravních pomůcek (např. palet),
• hmotnost skladové a manipulační jednotky,
• typ zboží (chemikálie, potraviny, hořlaviny, nebezpečné látky apod.) – nutno skladovat odděleně,
• balení a ochrana zboží, stabilita jednotky – možnost a podmínky stohování (počet vrstev apod.).

Pokud je ve skladu skladován různý sortiment zboží, je nutné tyto parametry znát za všechny skupiny s typickým představitelem skupiny a nutno znát % podíl skupin na celku.

Manipulace ve skladu:
• typ manipulační techniky,
• způsob manipulace,
• současná manipulace s více kusy,
• potřebná šířka manipulační uličky,
• zdvih manipulační techniky a poslední zakládací úroveň,
• přístup ke skladovanému materiálu (štítky, průchod obsluhy apod.)

Skladový prostor:
• tvar haly a střechy (sklon, výška v jednotlivých částech haly),
• omezení využití prostorové kapacity (poklopy kanálů, rozvody médií, ventilace a vzduchotechnika, okna, dveře, průchody a průjezdy křižující halu, natočení topných těles a zdroje tepla),
• únosnost podlahy,
• světlá výška a umístění těles osvětlení,
• půdorysný rozměr haly,
• výškové rozdíly úrovně podlahy a příjezdové komunikace (rampy, plošiny apod.),
• vstup a výstup zboží ze a do skladu (kde, návaznosti na předchozí a následující činnost a její alokace v areálu, minimalizace materiálových toků navazujících na sklad,
• umístění předávacích míst, požadavky na kapacitu příjmové a vychystávací plochy, způsob balení a kontroly zboží ve skladu včetně požadavků na plochu,
• způsob přijmu, expedice a nakládky.
Další parametry:
• potřebná kapacita skladu,
• obrátka zásob,
• frekvence návozu a expedice a doba obsazení skladu,
• další činnosti probíhající v prostoru.

Předpisy související se
skladováním a regály

Podle nařízení vlády č. 101/2005 Sb., rozměry a druh manipulačních jednotek a způsob jejich bezpečného zakládání do regálu, musí odpovídat požadavkům uvedeným v průvodní dokumentaci regálu.
Např. regály musejí být trvale označeny štítky s uvedením největší nosnosti buňky a nejvyššího počtu buněk ve sloupci. Manipulační jednotky, materiál a předměty musejí být skladovány a stohovány tak, aby se i při ukládání, manipulaci nebo odebírání nemohly sesunout.
Takto regály musejí být označeny již výrobcem, protože ten určí nosnost jedné police.

Příklad

NOSNOSTI REGÁLU
jedné buňky: 50 kg
jednoho sloupce:
6 polic x 50 kg = 300 kg
manipulační jednotky:
300 x 4 sloupce = 1200 kg

• jediná buňka = nosnost 1 police (asi 50 kg pokud není určeno výrobcem)
• jeden sloupec = počet buněk (polic) x jeden sloupec
• manipulační jednotka = 1 sloupec x počet sloupců vedle sebe


Nařízením vlády č. 378/2001 Sb., se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.
Regály se dají také zařadit pod technické zařízení případně technické vybavení pracoviště. V tomto nařízení vlády č. 378/2001 Sb., jsou dále uvedeny pojmy, jako např. v § 2 písmene e), f):
• Průvodní dokumentace je soubor dokumentů, obsahujících návod výrobce pro montáž, manipulaci, opravy, údržbu, výchozí a následné pravidelné kontroly a revize zařízení, jakož i pokyny pro případnou výměnu nebo změnu části zařízení.
• Provozní dokumentace je soubor dokumentů, obsahujících průvodní dokumentaci, záznam o poslední nebo mimořádné revizi nebo kontrole, stanoví-li tak zvláštní právní předpis, nebo pokud takový právní předpis není vydán, stanoví-li tak průvodní dokumentace nebo zaměstnavatel.
• Místní provozní bezpečnostní předpis je předpis zaměstnavatele upravující zejména pracovní technologické postupy pro používání zařízení a pravidla pohybu zařízení a zaměstnanců v prostorech a na pracovištích zaměstnavatele.

Dále se pak v § 4 odst. 2 píše:
• Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném „Místním provozním bezpečnostním předpisem“, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popř. průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak.

ČSN 26 9030
Manipulační jednotky –
Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování

Tato norma určuje všeobecné zásady pro tvorbu manipulačních jednotek a pro jejich bezpečnou manipulaci a skladování, v ČSN se uvádí např.:
• o všeobecných požadavcích při skladování, organizační a bezpečnostní opatření pro bezpečný provoz skladu, stanovení termínů prohlídek a kontrol skladovacích zařízení, o manipulaci s materiálem, regálech apod.
• musí být vypracován „Místní řád skladu“, ve kterém se určují pravidla ohledně skladování => vzor zpracování vnitřního řádu skladu.

Nařízením vlády č. 11/2002 Sb., se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.
U vchodu do skladu (na dveřích) musí být umístěna bezpečnostní značka Nepovolaným vstup zakázán.
Na závěr lze říci, že každý sklad, kde jsou regály, musí mít vypracován „Místní provozní bezpečnostní předpis“ a „Místní řád skladu“, vždy musí být vypracován na konkrétní podmínky skladu, ve kterých bude výše uváděná problematika řešena (stanovení požadavků na zajištění bezpečnosti regálů) a stanovena odpovědná osoba.