Základní zásady bezpečnosti práce v obchodu a veřejném stravováníZákladní povinnosti zaměstnavatelů
Systém obecné prevence
• vyhledávat, hodnotit a přijímat opatření
k omezení vlivu rizik tak, aby ohrožení
• bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno,
• činnost v prevenci rizik provádět odborně způsobilým zaměstnancem, není-li zaměstnavatel pro tuto činnost sám způsobilý,
• na základě zhodnocení rizik a konkrétních podmínek na pracovištích zpracovat
i seznam OOPP, poskytovat je zaměstnancům, udržovat je v použitelném stavu
a kontrolovat jejich používání,
• přijímat opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry, povodně a jiná vážná nebezpečí
a evakuaci zaměstnanců,
• zajistit, aby zaměstnanci nevykonávali práce, které neodpovídají jejich schopnostem a zdravotní způsobilosti (zdravotní průkaz viz zákon č. 258/2000 Sb.),
• provádět stanovená školení a ověření
znalostí svých zaměstnanců,
• zajistit zákaz kouření v pracovních místnostech, kde účinkům kouření jsou vystaveni nekuřáci,
• vést dokumentaci o školeních, informacích
a pokynech.

Systém prevence u technických zařízení
• používat vhodných zařízení z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
• vybavit funkčními ochrannými zařízeními nebo upravit tak, aby zaměstnanci nebyli vystaveni zejména nepohodlné pracovní poloze a nežádoucím účinkům hluku
a vibrací,
• pravidelně je udržovat, kontrolovat a revidovat,
• práce jednotvárné a jednostranně zatěžující organizmus buď vyloučit nebo přerušovat stanovenými přestávkami a o vést o nich evidenci,
• minimalizovat ruční manipulaci s břemeny, která vytvářejí možnost poškození zdraví, zejména páteře,

Pracoviště
• pro danou činnost prostorově a konstrukčně uspořádat pracoviště,
• podrobovat pracoviště pravidelné údržbě, úklidu a čištění,
• vyznačit únikové komunikace a nouzové východy a tyto komunikace a východy
zajistit volně průchozí,
• tam, kde je to účelné, opatřit vhodnými
bezpečnostními značkami.

Základní povinnosti zaměstnanců
• pracovat pouze se zařízením a vykonávat jen ty činnosti, pro které splňují kvalifikační předpoklady,
• dodržovat požadavky předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
• dodržovat zásady bezpečného chování na pracovišti, nerozptylovat svou pozornost
a soustředit se na práci, nepřipustit nevhodné žertování na pracovišti,
• dodržovat stanovené technologické
postupy,
• řídit se pokyny, instrukcemi a místními
provozními předpisy, dodržovat stanovený pracovní režim,
• používat při práci osobní ochranné pracovní prostředky, účinné proti nebezpečí možného ohrožení zdraví,
• absolvovat předepsané lékařské prohlídky, chránit se tím před nemocemi z povolání,
• seznámit se se zásadami poskytování první pomoci při úrazu, při pracovním úrazu poskytnout postiženému pomoc a úraz ohlásit jeho nadřízenému,
• nepožívat alkoholické nápoje ani jiné návykové látky během pracovní doby nebo před nástupem na směnu,
• nepoužívat stroj bez seznámení se s návodem pro jeho bezpečný provoz, obsluhu
a údržbu,
• zkontrolovat technický stav stroje před jeho použitím, oznámit zjištěné závady ohrožující bezpečnost a ochranu zdraví při práci, které nemůže odstranit sám, svému nadřízenému,
• neotvírat ochranné kryty pohybujících se částí na stroji za chodu stroje, nevyřazovat ochranná zařízení z funkce, jakékoliv zásahy na stroji provádět jen při vypnutí elektrickými vypínači,
• dodržovat zásady potravinářské hygieny, dbát o pořádek a čistotu na pracovišti, pracovní oděv mít na sobě vždy čistý a řádně upravený,
• informovat se o vlastnostech jednotlivých chemických prostředků používaných při mytí a dezinfekci a o potřebných bezpečnostních opatřeních k ochraně zdraví,
• nikdy neprovádět čištění a mytí stroje, bez odpojení od elektrické sítě.

Základní zásady BP a bezpečnostní požadavky na stroje a zařízení, jejich obsluhu a údržbu ve veřejném
stravování
• stroje pro mechanické zpracování potravin musejí být zajištěny vhodným ochranným zařízením tak, aby části strojů nebo materiál jimi zpracovávaný neohrožovaly bezpečnost obsluhy, ochranná zařízení musjí být stále
v provozuschopném stavu,
• stroj smí obsluhovat jen pracovník, který je seznámen s návodem na obsluhu, čištění, údržbu a opravy od výrobce stroje. Tento návod musí být k dispozici v českém jazyce,
• čištění, údržbu a opravu stroje lze provádět pouze při vypnutém hlavním elektrickém vypínači, případně odpojení vidlice pohyblivého přívodu od sítě,
• za chodu stroje nelze jakýmkoli způsobem zasahovat do pracovního prostoru stroje, je zakázáno za chodu otevírat ochranné kryty pohybujících se částí stroje,
• je zakázáno provádět jakýkoli zásah do elektrické části stroje, pokud obsluha nemá potřebnou odbornou způsobilost v elektrotechnice,
• stroje, které obsluhuje více osob, např. výrobní linky, musejí být opatřeny STOP ovládačem, aby byla zajištěna možnost vypnutí celého stroje nebo části, z každého stanoviště obsluhy,
• používání strojů a zařízení instalovaných
v prostředí se specifickými riziky (např.
v mokrém nebo prašném prostředí) musí být omezeno pouze na osoby pověřené obsluhou a seznámené s rizikem úrazu elektrickým proudem, výbuchu apod. Rovněž údržbu těchto strojů a zařízení mohou zajišťovat jen speciálně určení pracovníci.

Používání OOPP
Povinnost zaměstnavatele k poskytování OOPP je stanovena § 133a zákoníku práce.
Podrobnosti jsou upraveny v nařízení vlády
č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah
a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.
Pro práce ve veřejném stravování se jedná zejména o ochranu:
• nohou – ochranná obuv s protiskluzovou podešví,
• zraku – ochranné brýle (práce s dezinfekčními látkami, žíravými čisticími prostředky),
• ochrana těla, paží a rukou – rukavice
z kovové síťoviny (výměna nožů u řezacích ústrojí).